Kennisbehoefte Bodem en efficiënt gebruik grondstoffen

De volgende kennisvragen op het gebied van grondstoffen zijn in het kader van de kennisagenda gesteld:

ka bewustwordingBewustwording

 • Hoe is het bewustzijn van stakeholders, dat de winning en het efficiënt hergebruik van grondstoffen effect heeft op het natuurlijk systeem, te vergroten?
 • Wat kunnen ondergrond en landgebruik bijdragen aan circulaire economie, waarin ecologie en economie elkaar versterken, zoals het sluiten van kringlopen en hergebruik van grond en water?

ka statusbepalingStatusbepaling

Wat zijn de effecten van de winning en het hergebruik van grondstoffen op het natuurlijk systeem?

Voorbeelden gedetailleerde kennisvragen:

 • Welke rol speelt het natuurlijk systeem in de circulaire economie?
 • Wat is de (primaire) grondstoffenvoorraad en hoe verhoudt zich dit tot de grondstoffenbehoefte en de voorraad secundaire grondstoffen? Hoe ziet de sedimentbalans op verschillende schalen eruit, waar is teveel / te weinig sediment en wat zijn gevolgen voor maatschappij?
 • Wat is nut en noodzaak van grondstoffenwinning voor de lange termijn (Toekomstscenario’s voor gebruik van grondstoffen bij het samenspel tussen zelfvoorzienendheid, geopolitieke afhankelijkheid, nationale en internationale schaarste, circulaire economie en transitie naar duurzame energievoorziening)?

ka systeemkennisSysteemkennis

 • Hoe beïnvloeden het natuurlijk systeem, het landschap en de winning van grondstoffen elkaar?
 • Wat gebeurt er in het natuurlijk systeem als er grondstoffen worden gewonnen?
 • Kan de winning van grondstoffen duurzamer waardoor de effecten van winning van grondstoffen op bodem, ondergrond en grondwater kunnen worden verminderd?

ka afwegenAfwegen

 • Welke aspecten van grondstofwinning in relatie tot de beïnvloeding van het natuurlijksysteem en de circulaire economie zouden een onderdeel moeten zijn van de afweging om deze grondstoffen te winnen?
 • Hoe kunnen ruimtelijke afwegingen, tussen functies inclusief winning grondstoffen, en inzet van ecosysteemdiensten (ook bovengronds/landschappelijk), worden gemaakt? En welke argumenten kunnen worden ingebracht om het belang van het natuurlijk systeem mee te laten wegen in deze afweging?
 • Kan (en hoe) het landschap worden versterken vanuit de baten van grondstofwinning?
 • Welke afwegingen zijn te maken op basis van wet- en regelgeving om beter om te kunnen gaan met baggerkwaliteit en –kwantiteit en wat zijn dan de consequenties voor bodem en ondergrond?

ka implementatieImplementatie

 • Wat is nodig om de negatieve aspecten van grondstoffen winning voor het natuurlijk systeem te verkleinen? En hoe kunnen de positieve aspecten van de circulaire economie voor het natuurlijk systeem worden vergroot?
 • Hoe is vorm te geven / bij te dragen aan hergebruik en de circulaire economie?
 • Kan een “materialenpaspoort” werken? Voor welke doelen? Ontwerpen voor hergebruik: waar rekening mee houden?
 • Hoe zijn sediment, grond (en vruchtbare teelaarde) en grondstoffen op een veilige en kosteneffectieve manier her te gebruiken?
 • Wat is het mijnbouw-potentieel (landfill-mining) van vuilstorten en andere afvalproducten die in de ondergrond beland zijn?
 • Welke technologische kennis over bodem en ondergrond is er nodig bij terugwinning grondstoffen?
 • Wat bepaalt de keuze voor de inzet van primaire en secundaire bouwgrondstoffen in de bouw/utiliteit en GWW-sector?
 • hoe kunnen secundaire bouwgrondstoffen nog beter (hoger in de keten) worden ingezet om winning primaire bouwgrondstoffen te reduceren?
 • Welke secundaire bouwgrondstoffen komen in de toekomst vrij (door sloop o.a.) en wat is de invloed hiervan op de winning van primaire bouwgrondstoffen in de toekomst?
 • Hoe zijn zoutcavernes op een veilige manier her te gebruiken?
 • Hoe kan het natuurlijk systeem helpen om inputs van grondstoffen verlagen in een stedelijke, industriële en agrarische setting?

ka evaluatieEvaluatie

 • Hoe kunnen de effecten van grondstofwinning en het hergebruik van grondstoffen op het natuurlijk systeem worden gemonitord?

grondstoffen 20110620 3416