Leefbaarheid landelijk gebied en natuur

landschap 1800 0612823 Ell

Er is zorg vanuit de maatschappij over de ontwikkelingen van bodem en ondergrond in het landelijk gebied. Natuur is aan deze opgave toegevoegd omdat in Nederland het overgrote deel van de natuur(ontwikkeling) in het landelijke gebied ligt.

Verstoring balans leefbaarheid landelijk gebied, natuur en het natuurlijk systeem

De leefbaarheid van het landelijk gebied is een herkenbaar thema. In een aantal provincies staat de leefbaarheid onder druk als gevolg van leegloop, vergrijzing en schaalvergroting van landbouwbedrijven. In de Randstedelijke provincies staat de leefbaarheid van het landelijk gebied juist onder druk als gevolg van de groei van de steden en de bijbehorende infrastructuur (ruimteconcurrentie).

Beide situaties hebben effect op bodem en grondwater. Als gevolg van schaalvergroting in de landbouw nemen bijvoorbeeld de risico’s op plagen en ziekteverspreiding toe. Afname van natuurlijke elementen (barrières) in het landschap versterken deze risico’s. Langs de steden verschijnen nieuwe landschappen die de verbinding tussen stad en platteland vormen. Soms worden natuurtypen aangelegd die niet passend zijn bij de bodem van het gebied, waardoor de natuurontwikkeling anders uitpakt dan voorzien.

Trends actualisatie 2018

Er bestaat aandacht voor de verbindingen tussen stad en land en mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik. De verbinding leggen tussen stad en landelijk gebied wordt op lokaal niveau opgepakt. Er wordt weinig uitgewisseld op grotere schalen en de bodem is een belangrijke speler in de interacties tussen stad en landelijk (natuurlijk) gebied.

Ook kan de leefbaarheid van het landelijk gebied en natuur onder druk komen te staan door de ruimtevraag (boven en onder de grond) van maatschappelijke opgaven zoals omschreven in de nationale omgevingsvisie (NOVI): 1)Duurzame en concurrerende economie; 2) Klimaatbestendige en klimaat neutrale samenleving; 3)Toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving en 4) Een waardevolle leefomgeving. Deze opgaven veroorzaken een enorme ruimte vraag en leveren anderzijds ook ruimte op (Groningen); de vraag is in hoeverre de bodem in dit soort discussies meegenomen wordt (link agenda natuurlijk kapitaal). Daarnaast  is onderzoek naar effecten van ondergrondgebruik die onder discussie staan, maar eerder in landelijk dan stedelijk gebied gepland zullen worden zoals ondergrondse opslag van olie, gas, afvalstoffen (ook zoutcavernes, afvalwater van de oliewinning bij Schoonebeek die wordt geïnfiltreerd in Twente) en thermische opslag systemen noodzakelijk.

Relatie met andere opgaven

Opgave

Voorbeeld van relatie met leefbaarheid landelijk gebied

Landbouw en voedsel

De meeste landbouw en voedselbedrijven liggen in het landelijk gebied, daarmee zijn ze deels van invloed op de leefbaarheid in het landelijk gebied

Klimaat

Het landelijk gebied verandert onder invloed van de klimaatsverandering, bijvoorbeeld door dijkverhogingen en ruimte voor de rivier

Water

Het karakter van het landelijk gebied wordt in grote delen van Nederland bepaald door de aanwezigheid van oppervlaktewater. Daarnaast liggen veel waterwingebieden in het landelijk gebied.

Grondstoffen

De meeste winningen van grondstoffen liggen in het landelijk gebied. Daarmee zijn de winningen deels bepalend voor het karakter en het uiterlijk van het landelijk gebied

Stad

Het landelijk gebied direct naast de stad vormt een belangrijk aspect in de recreatiemogelijkheden van stedelingen.

Bodemkwaliteitszorg

De bodemkwaliteit (chemisch, biologisch en fysisch) van het landelijk gebied bepaalt bijvoorbeeld welke natuur kan worden ontwikkeld.


Hoe werkt het vanaf 2024

Hoe werkt het vanaf 2021

Met de inzet van instrumenten van de Omgevingswet kunnen overheden doelen en ambities voor het landelijk gebied, natuur en het natuurlijk systeem verwezenlijken.

bodemvizier