Praktijkvoorbeelden

In 2015 zijn we gestart met de hieronder vermelde projecten en werken we hieraan samen met diverse partijen, waarbij we binnen deze projecten ook ervaring opdoen met de Atlas Natuurlijk Kapitaal.

Overheden

 • Breda, Kennisagenda Natuurlijk Kapitaal en klimaatadaptatie in middelgrote steden
  Binnen deze pilot kijken we onder andere naar het praktisch toepasbaar maken van het concept van ecosysteemdiensten (ESD). Hierbij verbinden we ESD aan gemeentelijke beleidsopgaven (klimaat, wonen, werken, mobiliteit, afval, water, groen).
 • Tilburg Groene daken,

  Groendak_stadskantoor_I_gemeente_Tilburg_foto_Paula_Paulus

  De gemeente Tilburg is bezig met beleid voor groene daken in de stad. Rijkswaterstaat/Bodem+ onderzoekt samen met Alterra en Deltares de mogelijkheden van groene daken in Tilburg. Het eerste deel van het onderzoek is eind 2015 afgerond. Het rapport biedt onderbouwende informatie en operationele handvatten voor gemeentes om verantwoorde keuzes te maken over groene daken.

  Ook werken we samen met de Green Deal Groene Daken. Deze is op 14 april 2016 de tweede fase is ingegaan. Tilburg neemt hier ook aan deel, naast andere gemeentes, bedrijven, kennisinstellingen en de ministeries EZ en I&M. Deze fase staat vooral in het teken van het ontwikkelen van verdienmodellen zodat groene daken economisch interessant worden. Lees verder op de website van Rijksoverheid.
  Het vervolgonderzoek gaat kansrijke locaties voor groene daken in Tilburg in beeld brengen, maar ook het effect op de beleidsopgaven en de motieven van actoren om een groen dak aan te leggen onderzoeken. De gemeente Tilburg is enthousiast en heeft zo een stevige basis:

  • waar de kansen liggen voor groene daken in Tilburg;
  • hoe die zijn te verzilveren en wat het oplevert.

  Eind 2016 verwachten we de resultaten van dit onderzoek en gaat Tilburg hiermee verder.  Uiteindelijke doel van het project is om groene daken op te schalen op landelijk niveau en ook in andere gemeenten breder toepasbaar te maken.

RWS (Rijkswaterstaat)/Overheden

 • Natuurlijk Kapitaal Zeeland, de Provincie Zeeland en RWS (Rijkswaterstaat)-ZD brengen het natuurlijk kapitaal van de droge provinciale en rijksinfrastructuur in kaart. We kijken hierbij naar de bruikbaarheid van de Atlas Natuurlijk Kapitaal.

image-2016-06-06

Biobermen

Voorbeeldprojecten hoe bermen en geluidswallen een grotere bijdrage kunnen leveren aan bijv. biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

 • A15 Biobermen Tiel, hier is een proefvak ‘groene geluidschermen’ ingericht.
 • A2 Biobermen, met rode lijst soorten (in voortbestaan bedreigde plantensoorten).

Verduurzaming Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

 • De verbreding A1, dient als pilot voor Verduurzaming MIRT. Wat is nodig in het MIRT om tot duurzamere projecten te komen? Waar loop je tegenaan in een concreet project?

Bedrijventerrein van de toekomst, Wilfried Jansen Of Lorkeers, illustrator/designer