Wet bodembescherming (Wbb)

Wetboeken-8

De Wet bodembescherming is op 3 juli 1986 inwerking getreden en bevat het wettelijk kader voor het bodembeleid. Op 1 januari 2006 is de Wet Bodembescherming gewijzigd (artikel 46 Besluit financiële bepalingen bodemsanering). De grote hoeveelheid verontreinigde locaties maakte dit noodzakelijk. Met de voortzetting van het toenmalige beleid zou het nog zeker honderd jaar duren voordat de Nederlandse bodem`schoon’ is. De nieuwe regels moeten er voor zorgen dat de bodemverontreinigingsproblematiek in circa vijfentwintig jaar wordt beheerst. Dit door bodemsaneringen beter aan te laten sluiten bij de maatschappelijke dynamiek. Het doel is zo te komen tot een effectiever bodembeleid.

Rol Bodem+
Bodem+ zorgt voor de informatievoorziening over de Wet bodembescherming (Wbb). Via deze website kunt u onder andere de publicaties downloaden. Vragen kunt u stellen aan de helpdesk van Bodem+, maar kijkt u eerst eens bij de ‘veelgestelde vragen’.