Netwerken Bodem+

Samenwerking met andere partijen is voor Bodem+ essentieel voor het slagen van haar missie. Feitelijk is samenwerking essentieel voor het welslagen van het bodembeleid als geheel, juist nu het duurzaam gebruik van de bodem zo sterk raakt aan tal van maatschappelijke thema’s en opgaven. Bodem+ neemt deel aan diverse samenwerkingsverbanden en platforms.

De samenwerking geldt niet alleen voor provincies, gemeenten, milieudiensten, waterschappen, ministeries en het bedrijfsleven, maar ook voor gebruikers (natuur, landbouw, watersector, grondstoffensector, energie, industrie) en kennisinstituten. Met de verbreding van het bodembeleid over thema’s als klimaat, voedsel, natuur en ruimtelijke ordening is het duidelijk dat duurzaam gebruik van de bodem vraagt om expertise van veel partijen.

Samenwerkingsverbanden en platforms

 1. Expertisenetwerk bodem en ondergrond
  Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond is een samenwerkingsverband van Stichting Infrastructuur en Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), Rijkswaterstaat/Bodem+, Deltares, RIVM en TNO. ‘Samenwerken aan kennis’ is het motto. Het Expertisenetwerk bevordert kennisdeling, en daarbij de borging van kennis en kennisdoorwerking. Als beleids-, kennis-, advies- en opleidingsorganisaties wordt er vanuit verschillende invalshoeken samengewerkt, in relatie tot de voor bodem en ondergrond relevante thema´s. Vanuit dit expertisenetwerk worden ook gecoördineerd:
  1. Symposium Bodembreed

   Symposium Bodem Breed heeft als doel kennis te delen, nieuwe inzichten te bespreken en te netwerken. Bodem Breed is voor én door de bodemprofessionals. Het Symposium Bodem Breed is hét symposium voor iedereen die betrokken is bij activiteiten in het bodem-watersysteem voor de inrichting, de verbetering en het beheer van de fysieke leefomgeving

  2. Platform Bodembeheer
   Een platform om de kennisoverdracht op het terrein van bodembeheer te ondersteunen. Organiseert één tot drie keer per jaar een platformdag. Het platform wordt financieel mogelijk gemaakt door Bodem+ en SIKB.
  3. Platform Toezicht Bodembeheer
   Een platform primair voor toezichthouders, controleurs en handhavers van vooral gemeenten, milieudiensten, provincies en waterkwaliteitbeheerders die in de dagelijkse praktijk direct of indirect te maken hebben met het toezicht en / of de bestuursrechtelijke handhaving bij saneringen, hergebruik en bodembeheer. Daarnaast zijn uiteraard ook beschikkers, vergunningverleners en strafrechtelijke handhavers van harte welkom. Organiseert twee maal per jaar een platformdag, Het platform wordt financieel mogelijk gemaakt door Bodem+ en SIKB.
  4. Geoweek

   Tijdens de Geoweek gaan er jaarlijks gaan er duizenden leerlingen in heel Nederland op expeditie. Ze maken kennis met de (technische) beroepspraktijk van geografie, zoals in de bodem-, water- en geo-informatiesector. Deze leerzame week wordt georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Geoweek wordt mogelijk gemaakt door Kadaster, Unie van Waterschappen en Bodem+

  5. Kennis en onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO-HO)
   Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO) wil binnen hogescholen en universiteiten de aandacht voor onderwijs en vakmanschap op het gebied van bodem en ondergrond versterken. KOBO is verbonden met diverse organisaties op het gebied van bodem en ondergrond. Het netwerk vormt de basis voor het uitwisselen en ontwikkelen van kennis, praktijkopdrachten en experts. Het kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond wordt mede financieel mogelijk gemaakt door Bodem+.
 2. Platform Informatiebeheer
  Een platform waar kennis- en beleidsvraagstukken binnen het bodemwerkveld kunnen worden gepresenteerd, en waar door de aanwezigheid van informatiespecialisten bezien wordt of met informatie en/of data een bijdrage kan worden geleverd aan de oplossing ervan.
 3. Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen

  Het Kenniscentrum voert een kennisprogramma uit dat gericht is op verspreiding van kennis voor professionals op het gebied van bodemdaling en funderingsproblemen in zowel de bebouwde omgeving als in het landelijk gebied. Via dit loket beantwoordt het Kenniscentrum vragen van iedereen, ook van particulieren en individuele ondernemers. Het Kenniscentrum is een ‘bottom-up’ initiatief van landelijke organisaties en lokale en regionale overheden.

 4. Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie
  Voor en door ondergronddeskundigen van overheden. In het netwerk wisselen zij kennis uit over governancevragen rondom bodemenergie, geothermie en opslag van warmte en koude in de ondergrond van deze en andere bronnen.
 5. Baggernet
  Platform Baggernet is gericht op uitwisseling van kennis over waterbodems en baggerwerken en het versterken van het netwerk van waterbodem- en baggerprofessionals.
 6. Nieuwsgroep Wbb

  De Nieuwsgroep Wbb is een besloten groep op Pleio waarin informatie wordt uitgewisseld over juridische aspecten van bodembescherming en bodemsanering. De groep is bestemd voor degenen die bij gemeenten, provincie en rijksoverheid op dit gebied werkzaam zijn.

 7. Werkgroep Bodem (WEB)

  De Werkgroep Bodem (WEB) is een netwerk van gemeentelijke ambtenaren op het gebied van bodem en ondergrond. Deze werkgroep bereidt onder andere de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) standpunten over bodem en ondergrond voor en spreekt onderling over bodemvraagstukken.

 8. Regionale schakelpunten bodem (RSP)

  Het Directeurenoverleg Bodem (IenW, VNG, IPO en UvW) heeft besloten te komen tot een nationale kennisinfrastructuur met meerdere regionale kennisnetwerken. Acht regio’s ontwikkelen op dit moment hun regionale schakelfunctie bodem. Met die schakelfunctie gaan ze voorzien in de behoefte van gemeenten aan kennis over de verschillende uitdagingen voor overheden, zowel boven als in de bodem.

 9. Internationaal

  De samenwerking met buitenlandse partners belangrijk. Deels om van elkaar te leren, deels om tot internationale afstemming te komen. Bodem+ is actief in enkele internationale bodemnetwerken. Hier delen we kennis over bodembeleid en bodembeheer.


Beeldmerk Bodem+
logo_enbo