Netwerken Bodem+

Samenwerking met andere partijen is voor Bodem+ essentieel voor het slagen van haar missie. Feitelijk is samenwerking essentieel voor het welslagen van het bodembeleid als geheel, juist nu het duurzaam gebruik van de bodem zo sterk raakt aan tal van maatschappelijke thema’s en opgaven. Bodem+ neemt deel aan diverse samenwerkingsverbanden en platforms.

De samenwerking geldt niet alleen voor provincies, gemeenten, milieudiensten, waterschappen, ministeries en het bedrijfsleven, maar ook voor gebruikers (natuur, landbouw, watersector, grondstoffensector, energie, industrie) en kennisinstituten. Met de verbreding van het bodembeleid over thema’s als klimaat, voedsel, natuur en ruimtelijke ordening is het duidelijk dat duurzaam gebruik van de bodem vraagt om expertise van veel partijen.

Samenwerkingsverbanden en platforms

 1. Baggernet
  Platform Baggernet is gericht op uitwisseling van kennis over waterbodems en baggerwerken en het versterken van het netwerk van waterbodem- en baggerprofessionals.
 2. BodemBreedForum
  De vereniging BodemBreed Forum is een platform voor professionals in het werkveld van de bodem en de ondergrond. De leden van de vereniging willen graag kennis en informatie met professionals in het werkveld delen om de ontwikkeling van nieuwe kennis en het oplossen van vraagstukken te bevorderen.
 3. Expertisenetwerk bodem en ondergrond
  Met RIVM, SIKB, Deltares en TNO werkt Bodem+ samen om innovatie in de sector te verankeren in de praktijk en om de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren. Met deze organisaties trekken we samen op in het Expertisenetwerk bodem en ondergrond. Hierdoor kunnen we onze doelgroepen op een onderling afgestemde wijze optimaal van dienst zijn. Vanuit dit expertisenetwerk worden ook gecoördineerd:
  1. Kennis en onderwijscentrum Bodem en Ondergrond
   Een initiatief van het expertisenetwerk in samenwerking met drie Hogescholen (Saxion Deventer, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht). Dit centrum is opgezet om het reguliere HBO en universitaire onderwijs te voorzien van de nieuwe kennis over bodem en ondergrond, om praktijkervaringen binnen de sector te delen met de docenten en de studenten en om hen in de gelegenheid te stellen door stage- en onderzoeksopdrachten binnen de sector ervaring op te doen. Het kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond wordt financieel mogelijk gemaakt door Bodem+, SIKB en IngeniersNL.
  2. Platform Bodembeheer
   Een platform om de kennisoverdracht op het terrein van bodembeheer te ondersteunen. Organiseert één tot drie keer per jaar een platformdag. Het platform wordt financieel mogelijk gemaakt door Bodem+ en SIKB.
  3. Platform Informatiebeheer
   Een platform waar kennis- en beleidsvraagstukken binnen het bodemwerkveld kunnen worden gepresenteerd, en waar door de aanwezigheid van informatiespecialisten bezien wordt of middels informatie en/of data een bijdrage kan worden geleverd aan de oplossing ervan.
  4. Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB)
   Het doel van het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) is het assisteren van provincies, gemeenten en milieudiensten bij het verbeteren van de kwaliteit van de taakuitvoering (bevoegd gezagtaken zoals beleid, regie, plantoetsing / vergunningverlening, toezicht en handhaving) in het bodembeheer. Inmiddels nemen veel overheden deel in het Platform. Het platform wordt financieel mogelijk gemaakt door Bodem+ en SIKB.
  5. Platform Toezicht Bodembeheer
   Een platform primair voor toezichthouders, controleurs en handhavers van vooral gemeenten, milieudiensten, provincies en waterkwaliteitbeheerders die in de dagelijkse praktijk direct of indirect te maken hebben met het toezicht en / of de bestuursrechtelijke handhaving bij saneringen, hergebruik en bodembeheer. Daarnaast zijn uiteraard ook beschikkers, vergunningverleners en strafrechtelijke handhavers van harte welkom. Organiseert twee maal per jaar een platformdag, Het platform wordt financieel mogelijk gemaakt door Bodem+ en SIKB.
 4. Grondwatercollectief
  Alle actoren die bezig zijn met gebiedsgericht grondwaterbeheer vormen samen een ‘Grondwatercollectief’, dat wil werken aan een duurzaam gebruik en beheer van het grondwater. Het collectief wordt mogelijk gemaakt door SKB en Bodem+ via het Uitvoeringsprogramma bodemconvenant.
 5. Initiatief Bewust Bodemgebruik
  Om verbreding en vernieuwing van het bodembeleid te laten slagen, maar ook om het bodembeleid nieuwe impulsen te geven, is het nodig dat er een breed maatschappelijk bewustzijn is van het belang van de bodem. Het initiatief Bewust Bodemgebruik vervult daarin een voortrekkersrol.
 6. Internationaal
  In toenemende mate wordt samenwerking met buitenlandse partners belangrijk. Deels om van elkaar te leren, deels om tot internationale afstemming te komen en deels om kansen in het buitenland voor Nederlandse bedrijven te genereren. Voor dat laatste werken we onder andere samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor die internationale activiteiten ontvangt Bodem+ financiële middelen bovenop de reguliere opdracht.
 7. Kennisnetwerk Bodemenergie
  Voor en door ondergronddeskundigen van overheden. In het netwerk wisselen zij kennis uit over governance-vragen rondom bodemenergie, geothermie en opslag van warmte en koude in de ondergrond van deze en andere bronnen.
 8. Nederlandse Bodem Professionals
  Ook digitaal brengen we bodemprofessionals tot elkaar. Bodem+ neemt actief deel aan de LinkedIn-group Nederlandse Bodem Professionals, waar inmiddels meer dan tweeduizend professionals discussies voeren en informatie uitwisselen. Bodem+medewerkers zijn actief binnen deze group met discussies, peilingen, banen etc.
 9. Nieuwsgroep Wbb
  De Nieuwsgroep Wbb is een besloten groep op Pleio waarin informatie wordt uitgewisseld over juridische aspecten van bodembescherming en bodemsanering. De groep is bestemd voor degenen die bij gemeenten, provincie en rijksoverheid op dit gebied werkzaam zijn. Ook Bodem+ en het kantoor van de landsadvocaat nemen deel.
 10. Platform Slappe Bodem
  Met het kennisprogramma Klimaat, water en bodemdaling hebben de provincie Zuid-Holland, STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), het Platform Slappe Bodem en Rijkswaterstaat de handen ineen geslagen om het eerste jaar van een meerjarig kennisprogramma te financieren. Betrokken decentrale overheden ontwikkelen kennis en wisselen kennis uit over dit onderwerp vanuit een groot aantal praktijkprojecten rondom bodemdaling in landelijk gebied, stedelijk gebied en kleine woonkernen. Het kennisprogramma heeft als doel de lokale en regionale projecten te verbinden en versterken.
 11. SuRF-NL
  Het ‘Sustainable Remediation Forum van Nederland’. De naam SuRF-NL is gekozen in aansluiting op de vele initiatieven in het buitenland, waarbij de scope van SuRF-NL breder is dan risico gericht saneren alleen, maar ook gaat over duurzaam bodemgebruik, preventie, het optimaal benutten en maatschappelijk breder inzetten van ons bodemsysteem en de professionalisering van bodemkwaliteitszorg.

Beeldmerk Bodem+
logo_enbo