werkendam bodemonderzoek_MG_5279-carrousel

Aanvragen

Ingang voor het aanvragen van erkenningen en verklaringen:

  • Erkenning, Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Bmbga)
  • Gelijkwaardigheidsverklaring IBC, (Bbk)
  • Fabrikant-eigenverklaring, (Bbk)
  • Verklaring van niet-reinigbaarheid voor verontreinigde grond, Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)
  • Statusverklaring baggerspecie, Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm)