Organisatie Bodem+

Bodem+, Kennis van Bodemzaken

Bodem+ is een uitvoeringsorganisatie voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies, gemeenten en waterschappen. We voeren rijkstaken uit, assisteren beleidsdirecties van ministeries bij beleidsvoorbereiding, -implementatie en -monitoring, ondersteunen decentrale overheden bij bodembeleidsontwikkeling en delen kennis.

Bodem+ is een initiatief en opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en wordt sinds 2009 mee aangestuurd door provincies (Interprovinciaal Overleg) en gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en sinds 2010 waterschappen (Unie Van Waterschappen). Bodem+ is een onderdeel van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving.

Missie

De missie van Bodem+ is:
Door het aanbieden en borgen van kennis een succesvolle transitie naar een duurzaam gebruik van de bodem en ondergrond bij de doelgroepen te laten slagen.

Bodem+ is dus niet de organisatie die het bodembeleid bepaalt of uitvoert. Bodem+ ondersteunt vraaggestuurd en verbindt de diverse overheden die dat wel doen.

Taken

Bodem+ heeft drie hoofdtaken:

  • Verbreding naar water en ruimte, ondersteuning uitvoering bodemconvenant: accent op faciliteren en vraaggestuurd werken
  • Implementatie en effectmeting bodembeleid: accent op implementeren, uitvoeren en stimuleren
  • Kennisnetwerk bodem en ondergrond: accent op verbinden, borgen en ontsluiten van kennis

Meer informatie