beeldmerk_Bodem+

Bodem en ondergrond

Over Rijkswaterstaat Bodem+

Rijkswaterstaat Bodem+ ondersteunt overheden met kennis over bodemsanering, -bescherming, -beheer en -energie voor een duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem en de ondergrond. We ondersteunen de uitvoeringsprogramma's Bodemconvenant en Structuurvisie Ondergrond, en ondersteunen kennisoverdracht en -ontwikkeling via het Expertisenetwerk bodem en ondergrond. Rijkswaterstaat Bodem+ voert enkele wettelijke taken uit die bijdragen aan een duurzaam bodembeheer en coördineert ook het landelijke bodeminformatiebeheer.

Rijkswaterstaat Bodem+ streeft naar een duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem. We vormen daarbij een schakel tussen beleidsvorming door ministeries en de uitvoeringspraktijk van provincies, gemeenten en waterschappen, bijvoorbeeld door het aanbieden van een praktijkgerichte vertaling van beleid, de introductie van instrumenten en het vervullen van een vraagbaakfunctie.

Rijkswaterstaat Bodem+ werkt in opdracht van:

Expertisenetwerk

enbo-logo