Deze website wordt niet meer geactualiseerd. Bodem+ is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Bodem.

beeldmerk_Bodem+

Bodem en ondergrond

Over Rijkswaterstaat Bodem+

Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond ondersteunt overheden met kennis over bodemsanering, -bescherming, -beheer en -energie voor een duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem en de ondergrond. We ondersteunen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij beleidsvorming en we ondersteunen kennisoverdracht en -ontwikkeling via het Expertisenetwerk bodem en ondergrond en het Informatiepunt Leefomgeving. Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond voert enkele wettelijke taken uit die bijdragen aan een duurzaam bodembeheer en draagt bij aan het landelijke bodeminformatiebeheer.

Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond streeft naar een duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem. We vormen daarbij een schakel tussen beleidsvorming door ministeries en de uitvoeringspraktijk van provincies, gemeenten en waterschappen, bijvoorbeeld door het aanbieden van een praktijkgerichte vertaling van beleid, de introductie van instrumenten en het vervullen van een vraagbaakfunctie.

Rijkswaterstaat Bodem+ werkt in opdracht van:

Expertisenetwerk

enbo-logo