Beheer bodeminformatie

De decentrale overheden zijn verantwoordelijk voor hun eigen lokale datasets en voor de uitwisseling van de gegevens naar de landelijke database. De overheid beheert en controleert de landelijke database en Bodemloket volgens het SIKB protocol. Rijkswaterstaat Bodem+ ondersteunt de overheid in de uitvoering hiervan.

Hieronder staan de producten op het gebied van Bodeminformatiebeheer die Bodem+ beheert:

Bodemloket

Bodemloket.nl is de website waar op geografische wijze inzicht wordt gegeven waar bodemonderzoeken en -saneringen hebben plaatsgevonden. De website Bodemloket.nl onttrekt de informatie uit de database DINO-BLK. Bodemloket wordt veel geraadpleegd door onderzoeksbureaus, makelaars en netbeheerders. Welke gemeenten en provincies deelnemen vindt u www.bodemloket.nl zelf. Bent u nog geen deelnemer, maar wilt u dat wel worden, neem dan contact op met bodemplus@rws.nl en u ontvangt de benodigde instructies.

Bodemloket toont daarnaast de contouren van gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten inclusief ontgravings- en toepassingskaarten. De aanlevering hiervan is verplicht gesteld in de regeling bodemkwaliteit.

bodemloketplaatje

Voor de Provincie Limburg toont Bodemloket ook de zogenaamde Mijnsteengebieden, gebieden waar specifiek beleid van toepassing is.

Het Historisch bodembestand (Hbb) is tot medio 2015 als aparte databron gebruikt door DINO-BLK. Deze gegevens worden nu opgenomen in het overzicht van 'normale' locaties, en blijven op die manier dus inzichtelijk. De status en historie van het Hbb is beschreven (docx, 128 kB).

BoToVa

De Bodem Toets en Validatieservice is een instrument dat het toetsen aan bodemnormen uniformeert. Scope is de toetsing aan normen voor land- en waterbodem, grond en baggerspecie, grondwater en bouwstoffen uit het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. Software vanuit de markt en de overheid kan rechtstreeks de reken-functionaliteit van BoToVa (geboden via een webservice) gebruiken.

Landelijke voorziening DINO-BLK

Zoals bovenstaande illustratie duidelijk maakt, is DINO-BLK de landelijke voorziening, van waaruit gegevens worden gedistribueerd richting verschillende (web-) toepassingen zoals Bodemloket.nl. DINO-BLK is een apart gedeelte van de DINO-database van TNO. De keuze om deze informatie via DINO te ontsluiten is in 2010 gemaakt om te anticiperen op de Basisregistratie Ondergrond. De actuele url voor de vrij toegankelijke webservice met de gegevens is te vinden op Bodemloket.nl onder de veelgestelde vragen.

Bent u nog geen dataleverancier, maar wilt u dat wel worden, neem dan contact op met bodemplus@rws.nl en u ontvangt de benodigde instructies. Bij levering van uw data aan DINO-BLK verschijnen de bijbehorende locaties automatisch op Bodemloket, de WKO-tool, Atlas Leefomgeving en andere toepassingen.

Meer informatie over de WKO Tool vindt u op www.allesoverbodemenergie.nl.

Controletool

Het SIKB0101 uitwisselprotocol ondersteunt veel verschillende gegevensstromen, bijvoorbeeld tussen adviesbureau en overheid, en overheden onderling. De controletool bevat extra controleregels voor het controleren van SIKB0101-bestanden voor de gegevensstroom tussen overheden onderling. Deze regels stellen bijvoorbeeld dat er bij een besluit over ernst & spoed ook een nader onderzoek aanwezig moet zijn. Een uitgebreidere beschrijving vind u op sikb.nl.

Updatesystematiek

Bodem+ beheert de updatesystematiek. Deze zorgt ervoor dat de informatie uit de BIS'sen van gemeenten, provincies en omgevingsdiensten dezelfde informatie bevatten over uitgevoerde bodemonderzoeken en saneringen. De updatesystematiek beschrijft hoe een ontvangend systeem moet omgegaan met bestanden in het SIKB0101 uitwisselformaat. Ook geeft het handvatten hoe om te gaan met systemen die nog niet een synchrone dataset bevatten.

LIB-dataset

De LIB-dataset beschrijft een deel van de velden het SIKB0101 uitwisselprotocol, waarin informatie wordt uitgewisseld over locaties. Deze velden moeten door BIS'sen worden ondersteund. De controles die worden uitgevoerd op de controletool, worden uitgevoerd op velden die in de LIB-dataset zitten.