Organisatie bodeminformatiebeheer

Bodeminformatiebeheer is een landelijk project van met provincies en gemeenten. Het doel is om rond het thema bodemkwaliteit de gezamenlijke belangen rond bodeminformatiebeheer te faciliteren en om de landelijke informatievraag zo optimaal en efficiënt mogelijk af te stemmen op de decentrale dataopslag.

Bodem+ is onderdeel van Rijkswaterstaat,en legt verantwoording af aan haar opdrachtgeveroverleg (OGO) waarin het ministerie van IenW, gemeenten, provincies en waterschappen participeren.

Beleidsmatig voert de Stuurgroep Bodem de regie op bodeminformatiebeheersactiviteiten. Vanwege het specialistische karakter van dit project heeft Bodem+ aan gemeenten en provincies gevraagd om haar rond dit project te adviseren via een klankbordgroep. In deze klankbordgroep hebben ongeveer acht gemeentelijke en provinciale vertegenwoordigers zitting.

Naast de Klankbordgroep bestaat er het Platform Informatiebeheer.

Samenwerking

Bodem+ werkt bij de uitvoering van haar project Bodeminformatiebeheer samen met verschillende partners. Eén van deze partijen is het SIKB. Bodem+ heeft het beheer van veel tools, zoals de uitwisselservice en controletool uitbesteed aan SIKB. SIKB en Bodem+ voeren ongeveer eens in de maand overleg over verschillende ontwikkelingen, bovendien participeert Bodem+ in de Technische Werkgroep en het Centraal Collega van Deskundigen (CCvD) rond de uitwisselstandaard IM SIKB0101.

TNO is voor Bodem+ de beheerder van de landelijke voorziening DINO-BLK, maar daarnaast ook gesprekspartner in diverse trajecten zoals de BRO en het Informatiehuis Bodem en Ondergrond.

De werkgroep Bodem (WEB) van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft een speciale subwerkgroep rond bodeminformatiebeheer. Bodem+ schakelt met regelmaat met deze werkgroep. Bodem+ heeft een ‘personele unie’ via haar Klankbordgroep met zowel de Werkgroep Bodem van de VNG als de BodemOntwikkelGroep (BOOG) van de provincies.