Platform Informatiebeheer

Doel

Het Platform Informatiebeheer is de opvolger van het GO+. De naamswijziging houdt ook een koerswijziging in die in 2015 is voorbereid en die gelukkigerwijs samenvalt met de start van het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem 2016-2020.
Het gremium heeft tot doel:

  1. een platform te bieden waar kennis- en beleidsvraagstukken binnen het bodemwerkveld kunnen worden gepresenteerd, en waar door de aanwezigheid van informatiespecialisten bezien wordt of door informatie en/of data een bijdrage kan worden geleverd aan de oplossing ervan
  2. daar waar informatie en datavraagstukken systeemimplementatie vergen, kan door de aanwezigheid van alle stakeholders (gebruikers, leveranciers) een goede kosten/batenafweging plaatsvinden en desgewenst alternatieven worden verkend
  3. het voorportaal te zijn voor formele wijzigingen in de gegevensstandaard en datasets (via SIKB0101) om hiermee een uniforme werkwijze in Nederland te waarborgen
  4. een algemene ontmoetingsplaats te vormen voor personen uit het netwerk van bodeminformatiebeheer waar trends en ontwikkelingen worden gedeeld

Overlegmomenten

Het Platform moet gezien worden als een netwerk. Toch bleek er ook behoefte aan fysieke overlegmomenten. Daarom is er jaarlijks op de derde dinsdag van september en de derde dinsdag van maart een ochtendbijeenkomst, met aansluitend een netwerklunch. Deze bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht. Bodem+ zorgt voor een zaal met een minimum capaciteit van 25 personen.

De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor iedereen die een nuttige bijdrage kan leveren. Dit kunnen vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, softwareleveranciers en adviesbureaus zijn. De beperkte zaalcapaciteit betekent wel dat deelnemers zich vooraf moeten opgeven bij het secretariaat. Dit secretariaat (SIKB) houdt een lijst bij van alle personen die ooit een bijeenkomst hebben bijgewoond. Deze personen worden telkens per mail uitgenodigd en van vergaderstukken voorzien. Andere geïnteresseerden worden via deze website, LinkedIn of Twitter geïnformeerd.

Online archief

De agenda en vergaderstukken worden sowieso verspreid onder de lijst van geïnteresseerden die het secretariaat bijhoudt. Omwille van optimale transparantie worden ze ook aangeboden via de vrij toegankelijke Pleiogroep van het Platform.

Relatie met omgevingsontwikkelingen

Het Platform Informatiebeheer kan gevraagd en ongevraagd het Uitvoeringsprogramma van het Bodemconvenant adviseren op het gebied van Informatiebeheer-vraagstukken. Dit gebeurt altijd via de Klankbordgroep Informatiebeheer, omdat die klankbordgroep een vaste samenstelling heeft. Die samenstelling is ook afgestemd met BOOG en WEB.

Het Platform Informatiebeheer vormt ook een voorportaal voor besluitvorming rond de uitwisselstandaard SIKB0101. De vergadermomenten zijn hier ook op afgestemd. SIKB verzorgt de agendering van besproken onderwerpen in de Technische Werkgroep (TW) en/of het Centraal Collega van Deskundigen (CCvD).


Secretariaat

Roeland Heuff van SIKB vormt het secretariaat van het Platform:

06 22 19 98 09
secretariaat@sikb.nl

Informatiemanager

Sinds 2016 is er rond het Platform ook een informatie-manager actief. Deze is ingesteld om de geconstateerde kloof te dichten tussen data en informatie aan de ene kant, en beleid en kennis aan de andere kant.

De informatiemanager constateert op proactieve wijze kansen, verkent deze verder en agendeert deze samen met het secretariaat op de halfjaarlijkse bijeenkomsten.

Ingeborg van Oorschot van DoorGrond Advies vervult op dit moment de rol van informatiemanager:

06 22 69 20 74
i.vanoorschot@doorgrondadvies.nl