Wettelijke taken Bodem+

Erkenningen en verklaringen

Bodem+ voert wettelijke taken uit in het kader van:

  • het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
  • Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Bmbga)
  • het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)
  • de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm)
  • de Wet bodembescherming (Wbb)

Bbk en Bmbga: Erkenningen

Zowel het Besluit bodemkwaliteit als het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen stelt eisen aan zowel de kwaliteit als de integriteit van de uitvoerende organisaties. De aangewezen werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door erkende bodemintermediairs. Bodem+ behandelt de aanvragen tot erkenning en publiceert de overzichten met erkende intermediairs.

Bbk: Gelijkwaardigheidsverklaring IBC

Toepassers van IBC-bouwstoffen kunnen met een gelijkwaardigheidsverklaring aantonen dat een alternatieve voorziening voor de isolatie van bouwstoffen dezelfde mate van bescherming van de bodem biedt als de maatregelen beschreven in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.

Bbk: Fabrikant-eigenverklaring

Een nieuw type milieuhygiënische verklaring in het kader van het Bbk is de fabrikant-eigenverklaring. Deze wordt door de producent zelf afgegeven zonder periodieke externe controles door een erkende certificerende instelling, zonder erkenning van de verklaring door onze ministers en door Bodem+ gepubliceerd. Ook kunt u bij Bodem+ volgens het Bbk een gelijkwaardigheidsverklaring aanvragen voor isolerende voorzieningen (IBC) die afwijken van de door de minister gestelde regels.

Bbk: Meldpunt bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater. Als u van plan bent om bouwstoffen, grond of baggerspecie toe te passen moet u dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Bodem+ beheert het meldpunt, maakt accounts aan voor bevoegde gezagen en verzorgt de helpdesk.

Bssa: Verklaring van niet-reinigbaarheid voor storten grond

Sinds 1996 geldt een stortverbod voor ernstig verontreinigde grond (Bssa). Dit verbod is vanaf 1 januari 2013 uitgebreid naar alle grond. Voor te storten grond moet u een ontheffing aanvragen voor dit stortverbod. Voor deze wettelijke taak is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als het bevoegde orgaan. Bodem+ behandelt in mandaat de aanvragen om verklaringen van niet-reinigbaarheid voor verontreinigde grond.

Wbm: Statusverklaring baggerspecie

Per 1 april 2014 is de afvalstoffenbelasting geherintroduceerd. Voor baggerspecie geldt een generieke vrijstelling van de afvalstoffenbelasting (Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm), art. 29). Als u voor deze vrijstelling in aanmerking wilt komen, moet u in bepaalde gevallen over een verklaring beschikken waaruit blijkt dat er sprake is van baggerspecie. U kunt deze baggerspecieverklaring aanvragen als u baggerspecie ter verwijdering wilt afgeven aan een stortplaats, waar volgens de omgevingsvergunning voor die stortplaats ook andere afvalstoffen mogen worden gestort. Met de verklaring is de te storten partij baggerspecie vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting.

Wbb: Kostenverhaal

Bodem+ is namens de Staat der Nederlanden belast met de uitvoering van de wettelijke taak kostenverhaal. Bij de uitvoering van deze taak werkt Bodem+ vaak samen met provincies en gemeenten die gegevens verstrekken, noodzakelijk voor de onderbouwing van een individuele kostenverhaalzaak. Ook wordt Bodem+ ondersteund door het kantoor van de Landsadvocaat.