Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa)

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Bodem+ is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.

De Bodem Toets en Validatieservice is een instrument dat het toetsen aan bodemnormen uniformeert. Scope is de toetsing aan normen voor land- en waterbodem, grond en baggerspecie, grondwater en bouwstoffen uit het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. Software vanuit de markt en de overheid kan de reken-functionaliteit van BoToVa rechtstreeks gebruiken (via een webservice).

Verbeteren eenduidigheid

De toetsing aan bodemnormen vormt een belangrijk aspect in de beoordeling van (water)bodems en de toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Kwaliteitsborging en uniformiteit van deze toetsing staat dus voorop. Om deze reden heeft voormalig staatssecretaris Atsma op 29 juni 2011 een toegankelijk en eenvoudig toetsprogramma voor bodemkwaliteit toegezegd aan de Tweede Kamer. Deze service is in 2014 gerealiseerd in nauw overleg met marktpartijen en regionale overheden. Gebruik van BoToVa kent geen wettelijke verplichting. De gebruikers en ontwikkelaars zijn vrij om te kiezen of zij van deze service gebruik maken.

Webservice met validatie-mogelijkheid

Software vanuit de markt en de overheid kan de reken-functionaliteit rechtstreeks gebruiken via een webservice. De toetsingsregels en normen in de webservice worden door het Rijk actueel gehouden. Naast de webservice bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de validatiebestanden die gebruikt worden om de webservice te bouwen en onderhouden. Onderdeel hiervan vormt een uitgebreid toetsdocument, waarin alle toetsregels via flowschema’s zijn gepresenteerd. Omdat BoToVa geen zelfstandig toetsprogramma is, kan een individuele eindgebruiker het niet zelfstandig gebruiken om een toetsing uit te voeren. De eindgebruiker (markt en overheid) blijft aangewezen op bestaande softwarepakketten die zijn toegerust op de gebruiks- en rapportagewensen van klanten.

Uitvoering

De opname van de toetsingen uit het Besluit bodemkwaliteit en de circulaire bodemsanering in BoToVa is op 1 juli 2014 opgeleverd. Rijkswaterstaat is de beheerder van BoToVa. Er is ook een gebruikersoverleg.

Vragen

Vragen over BoToVa kunt u stellen aan de bodemhelpdesk van Rijkswaterstaat Leefomgeving.


Statusberichten BoToVa