Toezicht en handhaving Besluit bodemkwaliteit

Platform Toezicht Bodembeheer

Het Platform Toezicht Bodembeheer is in 2005 door LOM, SIKB en Bodem+ opgericht. De laatste jaren nemen SIKB en Bodem+ het initiatief om 1 à 2 maal per jaar een Platformdag te organiseren. Op deze dagen staan de praktijk en actuele ontwikkelingen op het vakgebied centraal. Daarnaast kunt u tijdens de Platformdag kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s van andere omgevingsdiensten en overheden. De Platformdagen zijn met name bedoeld voor (de meer ervaren) toezichthouder en handhaver van omgevingsdiensten, waterschappen, rijk, politie maar ook van provincies en gemeenten. Meer informatie over dit Platform vindt u op de website van het Platform toezicht bodembeheer.

Handhaving Besluit Bodemkwaliteit

Bij de implementatie van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is veel aandacht geschonken aan handhaving en toezicht van dit besluit. Onder andere is er een Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit (HUM Bbk) ontwikkeld, die in het voorjaar van 2009 is vastgesteld door VROM. Ook zijn er in 2009 en 2010 regionale bijeenkomsten ketenhandhaving georganiseerd, waar de uitvoering van het besluit, de HUM Bbk en ketenhandhaving centraal stonden. De laatste jaren ondersteunt Bodem+ samen met de ILT, regionale partners bij het organiseren van ‘Regionale Bodemdagen’. Tijdens deze dagen wordt onder meer ook aandacht geschonken aan ketenhandhaving, samenwerking in de keten. Meer informatie over enkele van deze ‘Regionale Bodemdagen’ is te vinden op de websites van de Provincie Noord-Holland en de Omgevingdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

Naast de regionale bijeenkomsten, is ook tijdens de twee ILB-traject (2009 – 2013) de nodige aandacht aan handhaving en toezicht geschonken. In dat kader is voor gemeenten die nog geen handhavingsstrategie hadden, maar daar wel mee aan de slag wilden gaan, de 'Handreiking handhaving Bbk (pdf, 176 kB)' opgesteld. Deze handreiking geeft onder meer handvatten om het onderwerp onder de aandacht te brengen bij hun management en bestuurders.

Richtlijn Herstel en Beheer (water)bodemkwaliteit (bodemrichtlijn.nl)

In de ‘Richtlijn Herstel en Beheer (water)bodemkwaliteit' wordt ook stilgestaan bij handhaving.

Meer informatie

Downloads

Externe links