Evaluatie en verbetertraject Besluit bodemkwaliteit

Implementatie en monitoring

Het Besluit bodemkwaliteit is vanaf 1 januari 2008 gefaseerd inwerking getreden. Bodem+ ondersteunde de implementatie van het Besluit bodemkwaliteit. Een Implementatieteam stuurde de implementatie en de monitoring daarvan aan. Alle overheidspartijen en het bedrijfsleven hebben hier zitting in. Voor de onderdelen Bouwstoffen, Grond en baggerspecie en Kwalibo waren drie werkgroepen actief met praktijkdeskundigen van de meest betrokken organisaties. Daarnaast levert de monitoring een verzameling van uitvoeringsvraagstukken en oplossingen op.

De resultaten van de monitoring zijn gebruikt om de uitvoering van het Besluit bodemkwaliteit verder te verbeteren en zo nodig ook beleidsmatige aanpassingen te doen. Over de jaren 2008, 2009 en 2010 is een monitoringsverslag opgeleverd.

Evaluatie

De monitoring heeft geresulteerd in een evaluatieverslag. In de evaluatie is gekeken voor welke doelstellingen van het Besluit bodemkwaliteit de koers goed is en voor welke doelstellingen extra aandacht nodig is. De evaluatie is gedaan door de partijen die betrokken zijn bij de implementatie van het Besluit, zowel vanuit de overheid als vanuit het bedrijfsleven.

Het Besluit bodemkwaliteit is een duidelijke verbetering ten opzichte van haar voorloper, het Bouwstoffenbesluit. Private en publieke partijen staan in principe positief tegenover de werking van het Besluit bodemkwaliteit. Wel zien alle betrokken partijen dat er de nodige verbeterpunten en kansen voor efficiëntere regelgeving zijn. Het ministerie heeft de Tweede Kamer op 1 juli 2011, volgens afspraak 3 jaar na inwerkingtreding, via dit evaluatieverslag en bijbehorende brief geïnformeerd over de doeltreffendheid en effectiviteit van het Besluit.

Verbetertraject

Uit de evaluatie is een groot aantal aanbevelingen gekomen, die zijn vertaald in concrete acties in het verbeterplan. De acties uit het verbeterplan worden uitgevoerd in een verbetertraject. Dit traject is aangestuurd door het Implementatieteam en uitgevoerd in een viertal taskforces, waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd.

De taskforces werken volgens de volgende vier thema’s: verbetering beleid en regelgeving (trekker Rijk), verbetering van de uitvoering (trekker uitvoerend bedrijfsleven), professioneel opdrachtgeverschap (trekker opdrachtgevende overheden) en effectiever toezicht en handhaving (trekker bevoegde overheden). Een overzicht van alle in het implementatieteam en taskforces vertegenwoordigde partijen vindt u hier.

Meer informatie

Downloads


Hoe werkt het vanaf 2024

Hoe werkt het vanaf 2022

Bbk in de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet is het aanpassen van wet- en regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een stroomversnelling geraakt. Ook het Besluit bodemkwaliteit zal opgenomen worden in de Omgevingswet. En er komt om die reden geen afzonderlijke wijziging van het Besluit bodemkwaliteit. De wijzigingen van het besluit naar aanleiding van het verbetertraject zullen gelijktijdig met de overgang naar de Omgevingswet worden doorgevoerd. De verwachting is dat de Omgevingswet per 1-1-2023 in werking treedt.