Signalen over uitvoeringsknelpunten

Besluit bodemkwaliteit

Signalen over mogelijke uitvoeringsknelpunten of fouten in de teksten van de wet- en regelgeving komen bij Bodem+ binnen. Deze zogenaamde uitvoeringsvraagstukken bereiken Bodem+ via de helpdesk, contacten in de regio of via partnerorganisaties. Via haar contacten verzamelt Bodem+ vervolgens informatie over deze vraagstukken. Partijen kunnen zich direct bij Bodem+ melden met een uitvoeringsprobleem via het contactformulier van de bodemhelpdesk.

Bodem+ zorgt voor een actueel overzicht van knelpunten en signalen. Een van de doelstellingen van deze monitoring is de implementatie van het Besluit te ondersteunen. Daarom wordt per knelpunt bekeken of er een actie nodig is. De acties zijn heel verschillend van aard en kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een aanpassing van de Regeling bodemkwaliteit, een nieuwe FAQ op de website of een aanpassing van een BRL of protocol. Sommige vraagstukken kunnen nu nog niet worden opgelost maar worden geadresseerd voor een toekomstige aanpassing van het Besluit bodemkwaliteit. Bodem+ houdt de acties die worden vastgesteld bij in een overzichtstabel, zodat ze transparant en verifieerbaar zijn. Bodem+ houdt ook regie op de opvolging en verzorgt terugmelding aan de indiener.De meest actuele lijst is opgenomen onder ‘downloads’. Sommige vraagstukken die meerdere partijen aangaan worden besproken in het Implementatieteam en in de drie werkgroepen Grond & bagger, Bouwstoffen en Kwalibo, toezicht & handhaving. In het Implementatieteam en de werkgroepen zijn zowel de Rijksoverheid, decentrale overheden en bedrijfsleven vertegenwoordigd.

Voorbeelden van uitvoeringsvraagstukken

Regelmatig communiceert Bodem+ via nieuwsberichten op haar website over oplossingen van vraagstukken. voorbeelden van uitvoeringsvraagstukken.

Herinrichten van diepe plassen met grond en baggerspecie

Het Besluit bodemkwaliteit zet algemene regels in plaats van vergunningplicht. Zeker in het waterbeheer is dit een grote omslag. Omdat op een aantal plekken in het land onrust is ontstaan over de mogelijke gevolgen voor de grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit, heeft de 'commissie Verheijen' in juni 2009 geadviseerd om het proces rondom het herinrichten van plassen te verduidelijken. Het Implementatieteam heeft in overleg met belangenpartijen en omwonenden dit advies verder uitgewerkt tot een handreiking. De handreiking wordt in het eerste kwartaal van 2010 definitief gemaakt en verankerd in een circulaire bij het Besluit bodemkwaliteit. Zie verder bij Diepe plassen.

Samenvoegen van (kleine) partijen grond

Naar aanleiding van problemen in de uitvoeringspraktijk rondom de erkenningplicht voor de BRL 9335 bij het samenvoegen van (kleine) partijen grond, heeft het ministerie van VROM op advies van het implementatieteam Bbk besloten de Regeling bodemkwaliteit aan te passen. In de regeling zal worden opgenomen dat het bij elkaar brengen van partijen grond of baggerspecie met verschillende herkomst pas als samenvoegen wordt beschouwd indien de omvang van de opgebulkte partij groter is dan 25 m3. Deze hoeveelheid is gebaseerd op de omvang van een grote container of vrachtwagen. De regeling zal rond 1 april 2010 worden gewijzigd. Dit betekent dat gemeentewerven en loonbedrijven kleine hoeveelheden grond zonder erkenning mogen blijven innemen om zodoende hun rol om kleine partijen grond van met name particulieren in te nemen te continueren. Het bij elkaar brengen van partijen grond en/of baggerspecie van verschillende herkomst in een hoeveelheid van meer dan 25 m3 blijft samenvoegen en daarmee een erkenningsplichtige activiteit.

Reikwijdte verspreiden van baggerspecie

Binnen de bodemsector worden veel vragen gesteld over de reikwijdte van het verspreiden van baggerspecie, zoals dit in het Besluit bodemkwaliteit is toegestaan conform artikel 35, lid f (verspreiden op aangrenzend perceel) en lid g (verspreiden in oppervlaktewater). De toelichting op het Besluit geeft wel aan waarom het verspreiden als nuttige handeling kan zijn, maar de reikwijdte blijkt in besluit, toelichting en handreiking Besluit bodemkwaliteit fragmentarisch aanwezig. In overleg met betrokken instanties heeft Bodem+ hiervoor een memo (doc, 538 kB) opgesteld.

Meer informatie

Downloads