Instrumenten voor de aanpak van bodemdaling

De zoekmachine BodemVizier is aangepast: als (maatschappelijke) opgaven hanteren we nu die van de kennisagenda: Bodemkwaliteitszorg, Energievoorziening, Gezonde slimme stad, Grondstoffen, Klimaatverandering, Landbouw en voedsel, Landelijk gebied, Mobiliteit en transport, Water.
Ook is de handeling 'Aanpak bodemdaling' toegevoegd, waarmee 49 instrumenten zijn gelabeld.

Doel

BodemVizier heeft als doel om de meest relevante instrumenten en informatie voor professionals op het gebied van (water)bodem(beheer), ondergrond en gebieds- of stedelijke (her)ontwikkeling te selecteren.

Bodemdaling

Bodemdaling is een progressief probleem dat in steeds grotere mate risico's en kosten met zich meebrengt voor veel verschillende partijen, waaronder Rijkswaterstaat. De urgentie is ook vanuit de 2e Kamer erkend, waar de uitdaging is om bodemdaling proberen te voorkomen. De vraag nu alleen is hoe? Er is nog onvoldoende inzicht in de (fysische) processen en (sociaal maatschappelijke) instrumenten. Deze hebben een toegevoegde waarde voor het handelingsperspectief om onderbouwde afwegingen en besluiten te kunnen maken.

Besluitvorming kan alleen met de juiste informatie. De vraag is: wie heeft welke informatie wanneer en waarom nodig, om afweging te kunnen maken? Door instrumenten te ordenen naar het proces (fasen) en opgaven kunnen ze hiervoor worden ingezet, en zo het handelingsperspectief versterken. Vanuit de overtuiging dat kansrijke oplossingen (ook financieel) vaak te vinden zijn in combinatie met andere maatschappelijke opgaven, kunnen we instrumenten ook inzetten om breder naar de opgave te kijken.

In 2015 en 2016 zijn bestaande instrumenten geordend naar procesfase en opgave. Met deze instrumenten zijn ‘treintjes’ te vormen die bijdragen aan een integrale aanpak.

Instrumenten

We onderscheiden instrumenten om te: Lezen (Beleidsdocument, Handreiking, handleiding, handboek, Kennissite, Praktijkvoorbeeld, Rapport), Rekenen (Afweging(smodel), Beslissing ondersteunend systeem, Validatieservice), Tonen (Data en informatie, Game, GIS), of die aangeven hoe je iets moet Uitvoeren (Leidraad/richtlijn, Methode, Normdocument, Processchema, Quick Scan).