Kwaliteitsborging in het bodembeheer

erkenningen werkendam bodemonderzoek MG 5279

Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Het is één van de maatregelen om het bodembeheer te verbeteren. Kwalibo kent drie speerpunten:

  1. Kwaliteitsverbetering bij de overheid
  2. Versterking van het toezicht en de handhaving
  3. Erkenningsregeling bodemintermediairs

Kwaliteitsverbetering bij de overheid

Voor taken van het bevoegd gezag is een kwaliteitsstandaard geformuleerd in de vorm van de zogenaamde normblad 8001/8002 (voor provincies, gemeenten en milieudiensten). Het doel van het project 'Kwaliteitsimpuls en visitaties' is het verbeteren van de taakuitvoering bodembeheer door de overheid.

Versterking van het toezicht en de handhaving

Bodem+ wil de decentrale overheden ondersteunen bij de uitoefening van hun toezichthoudende en handhavende taken in het taakveld bodem. Deze ondersteuning krijgt onder andere vorm door het samenbrengen van de betrokken partijen, het uitwisselen van informatie en het delen van kennis. Het taakveld bodem omvat naast het gebied van bodemsanering ook bodembescherming en het bodembeheer.

Erkenningsregeling bodemintermediairs

Het Besluit bodemkwaliteit richt zich op kwaliteit én integriteit van de bodemintermediair. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Met een certificaat moeten bodemintermediairs (aannemers, inspectie-instellingen, milieukundige begeleiders e.d.) aantonen dat hun bedrijf aan de kwaliteitseisen voldoet. Daarnaast is het mogelijk om de bodemintermediair aan te spreken op zijn integriteit. Een erkenning kan worden geweigerd, ingetrokken of geschorst als de erkende persoon of instelling een wettelijk voorschrift heeft overtreden dat verband houdt met het bodembeheer.

Het bevoegd gezag mag alleen gegevens accepteren van een erkende intermediair. Bovendien moeten de personen en instellingen die bepaalde cruciale functies in het bodembeheer vervullen (milieukundige begeleiding, monsterneming bij partijkeuringen, veldwerk, certificatie en inspectie) onafhankelijk zijn van hun opdrachtgever (eigenaar/initiatiefnemer). Functiescheiding en het (laten) uitvoeren van de aangewezen werkzaamheden door erkende bodemintermediairs gelden vanaf de datum dat erkenning verplicht is. Werkzaamheden die vóór de ingangsdatum van de verplichte erkenning zijn uitgevoerd, verliezen hun geldigheid door de invoering van Kwalibo niet.

Meer informatie