Kwaliteitsimpuls en visitaties

Het doel van het project Kwaliteitsimpuls is het bevorderen van de kwaliteit van de taakuitvoering bodembeheer door de overheid. Dit verloopt via:

  • het implementeren van een kwaliteitssysteem voor taken bodem en ondergrond
  • uitwisseling van praktijkvoorbeelden en ervaringen door deelname aan onderlinge visitaties en aan periodiek overleg van het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB)

Het project Kwaliteitsimpuls is een initiatief van SIKB, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat/Bodem+. Het project staat niet op zich. Het is de invulling van het eerste speerpunt van Kwalibo en sluit aan bij:

  • de kwaliteitsstandaard in de vorm van de SIKB Normblad 8001/8002
  • de kwaliteitssystemen die overheden hebben ontwikkeld
  • de concretisering van de Normbladen voor in diverse Handreikingen (HUMs) en methoden (BUMs)
  • de intensivering van de begeleiding van overheden door SIKB en Bodem+

Tegemoetkoming in de kosten

Door aan het project Kwaliteitsimpuls mee te doen kon een provincie of gemeente die bevoegd gezag Wbb is gedurende een langere periode (tweede fase t/m 2014) in aanmerking komen voor een vergoeding ter hoogte van 0,4 of 0,6 FTE. De provincie of gemeente diende aan de eisen van het project te voldoen:

  • kwaliteitssysteem implementeren
  • deelnemen aan onderlinge visitaties
  • deelnemen in het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB)

Wat zijn visitaties?

Een visitatie is een bezoek van 2 POKB-deelnemers aan een andere POKB-deelnemer. Doel van de visitaties is de deelnemers aan POKB te stimuleren hun aanpak verder te verbeteren en te professionaliseren. Daarmee sluiten de visitaties aan bij de fase van ontwikkeling van de kwaliteitssystemen van de deelnemers. Een visitatie is aanvullend op interne audits. Het is geen bezoek van een certificerende instelling of een inspectie. Het gaat er om op een positieve en stimulerende wijze de prestaties van de betrokken organisatie te verbeteren.

Deelname staat open voor iedere provincie, gemeente en omgevingsdienst. Ook organisaties die niet deelnemen aan het project Kwaliteitsimpuls kunnen dus deelnemen.
Werkwijze: iedere participerende organisatie wordt 1x per 5 kwartalen bezocht door 2-3 personen, namelijk 2 medewerkers van andere participerende organisaties en soms ook een auditor van SIKB of Bodem+. Jaarlijks is er 1 vast thema dat bij iedere visitatie aan de orde komt. Daarnaast een onderwerp ter keuze van de bezoekers en een onderwerp ter keuze van de ontvangende organisatie. Voor het voorbereiden en het uitvoeren van de visitaties zijn diverse hulpmiddelen opgesteld. Voor de feedback worden van de visitatie-gesprekken verslagen opgesteld. De bezochte organisatie krijgt die samen met een concluderende brief door SIKB toegezonden. De resultaten zijn mede basis voor de visitatie in het volgende jaar.

Planning en coördinatie

SIBK verzorgt in nauwe samenwerking met Bodem+ de planning van de visitatierondes, coördinatie van de bijeenkomsten, opstellen van jaarrapportages, verzorgen van hulpmiddelen en cursussen. De resultaten van de afzonderlijke visitaties worden besproken tijdens het overleg van het Platform POKB.

Thema's

Ieder jaar is er een thema dat bij alle visitaties ter sprake komt. Aan de hand van dit thema vindt ook een beoordeling plaats hoe ver de deelnemers zijn met het ontwikkelen van hun kwaliteitssysteem. Dit geeft jaarlijks een actueel inzicht (jaarrapport) en vormt weer input voor de selectie van het thema in het volgende jaar.

Thema's visitaties
Periode Thema

2007

Kwaliteitssysteem (beschreven, en/of volledig geïmplementeerd en geauditeerd).

2008

Klanttevredenheidsonderzoek.

2009-2011

Prestatie-indicatoren (inventarisatieronde en verdieping).

2011-2012

Bodeminformatiebeheer.

2014

Omgeving, organisatie en programmering, ondergrond (O3).

Overzicht praktijkvoorbeelden

Tijdens de visitaties zijn sinds 2007 meer dan 100 praktijkvoorbeelden naar voren gekomen. Ze zijn voor iedere deelnemer beschikbaar gemaakt.

POKB

POKB bestaat sinds 2003 en is uitgegroeid tot het platform voor kennisuitwisseling tussen overheden op het gebied van goede uitvoering van bodemtaken. Samenwerken en kijken hoe ‘de ander' het organiseert ligt voor de hand, want er zijn landelijk 41 bevoegde gezagen met dezelfde taken: beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bodemtaken. Bijna allemaal doen ze mee aan POKB.

Zie ook de brochure over POKB en de website www.pokb.nl.