Kwaliteitsimpuls Wet bodembescherming (pilot)

Stimuleringsregeling

VROM verstrekt provincies en gemeenten die bevoegd gezag Wbb zijn een aanvullende apparaatskostenvergoeding voor het invoeren en onderhouden van een kwaliteitssysteem voor bodemtaken in de organisatie. Dat betekent dat een kwaliteitsmedewerker wordt aangesteld, een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van normblad 8001 (provincies) of 8002 (gemeenten) wordt ingevoerd en periodieke (onderlinge) visitaties worden gehouden. Onder organisatie wordt mede begrepen de milieudienst die met de bevoegd gezag-taken is belast. De regeling is ontworpen na raadpleging van provincies en gemeenten.

De regeling geldt van 1 juli 2006 tot en met 31 december 2014, met een evaluatie van de eerste periode (pilotfase) in 2009. De vergoeding bedraagt voor gemeenten tot 350.000 inwoners en provincies met minder dan 12 FTE voor bodem 0,4 FTE. Voor de overige gemeenten en provincies wordt 0,6 FTE vergoed. De vergoeding per FTE bedraagt € 77.000. De brief van VROM hierover is in de zomer van 2006 officieel toegezonden.

In het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (dat provincies, gemeenten en milieudiensten begeleidt bij het invoeren en onderhouden van 8001 of 8002) is gestart met de voorbereiding van de visitatieregeling.

Voor het aanvragen van de apparaatskostenvergoeding voor de pilotfase gelden de volgende bepalingen:

  • De pilotfase loopt vanaf 1 juli 2006 tot en met 31 december 2009;
  • Gedurende de pilotfase is bij het bevoegd gezag Wbb een kwaliteitsmedewerker werkzaam, die de inbedding en professionaliteit van de kwaliteitszorg bij de uitvoering van het bodembeleid bevordert. Later instappen is mogelijk (per 1 januari of per 1 juli) hetgeen een evenredige aanpassing van de bijdrage oplevert;
  • Een kwaliteitsmanagementsysteem is in beginsel uiterlijk eind 2006 (binnen 0,5 jaar) beschreven en de organisatie is ingericht. Het kwaliteitsmanagementsysteem is uiterlijk eind 2007 (binnen 1,5 jaar) volledig geïmplementeerd en geauditeerd. Provincies baseren zich op het Normblad 8001 en gemeenten baseren zich op het Normblad 8002. Door deze kwaliteitsstandaarden wordt de uniformiteit van de aanpak bevorderd en de garantie verkregen dat aan alle van belang zijnde aspecten van de overheidsdienstverlening aandacht is besteed. Het kwaliteitssysteem wordt onderhouden. Dit betekent dat wijzigingen in het normblad 8001 resp 8002 (inclusief de wijzigingen van het normblad 8001 resp 8002 voor toezicht & handhaving en voor competentiemanagement) worden doorgevoerd;
  • Kwaliteitsmedewerkers van de betreffende organisatie nemen deel aan onderlinge visitaties en aan het platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer. Stimulerend visiteren ondersteunt de effectieve uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van organisatie van de dienstverlening. Het meten van de mate van klantgerichtheid en klanttevredenheid maakt hiervan onderdeel uit. Dit betekent dat de kwaliteitsmedewerkers jaarlijkse visitaties voorbereiden en participeren in visitaties voor de eigen organisatie en jaarlijks tenminste twee visitaties verrichten bij andere bevoegde overheden Wbb. Nadrukkelijk is het de bedoeling om te beoordelen op de dienstverlening naar andere beleidsvelden. Belangrijke vragen hierbij zijn: hoe heeft de organisatie dat geregeld, wat vinden de (interne) klanten daarvan en levert dit resultaat op? De klant/product-relaties in beeld brengen en het ontwikkelen van nieuwe instrumenten behoren bij het project en bij de scope van de visitaties;
  • De organisaties nemen deel aan het platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer, bereiden thema's voor en werken gezamenlijk bruikbare instrumenten uit. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld in aparte werkgroepen plaatsvinden. Door het actief uitwisselen van ervaringen tijdens bijeenkomsten van het platform en het ter beschikking stellen van voorbeelden (best practices) aan anderen ontstaat kennisuitwisseling die de kwaliteit van het werk bevordert. Hetzelfde geldt voor het periodiek terugkoppelen in het platform van de voortgang en de resultaten van visitaties 8001/8002;
  • Het visitatieteam bestaat in afwisselende samenstelling uit medewerkers van participerende gemeenten en provincies. De betrokkenheid van SIKB en Bodem+ waarborgt de uniformiteit. De evaluatie van de pilotfase van het project Kwaliteitsimpuls vindt plaats uiterlijk 2008 en wordt meegenomen bij de opzet en verdeling van bodemsaneringsmiddelen voor de volgende programmaperiode. De uitwerking van de evaluatie voor de volgende programmaperiode, biedt de gelegenheid hiervan tijdig gebruik te kunnen maken.

Contact

Heeft u verder vragen over dit onderwerp dan kunt u binnen Bodem+ contact opnemen met Thom Maas (06 4637 2880) of thom.maas@rws.nl.

Meer informatie