Cijfers verwerking van grond

Bodem+ monitort jaarlijks de ontwikkeling van verwerking van grond in Nederland. Onder verwerking valt direct hergebruik, reiniging, immobilisatie en definitieve stort.

Aan de hand van eigen bronnen, gegevens van de Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkers (NVPG) en de jaarlijkse inventarisatie van de Werkgroep Afvalregistratie worden de ontwikkeling van de markt gevolgd en geanalyseerd.

Verwerkers

Zie het overzicht van verwerkers.

Ontwikkelingen

Veel (licht) verontreinigde grond wordt op basis van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) direct hergebruikt als (water)bodem of in grootschalige bodemtoepassingen, zoals geluidswallen, wegfunderingen en afdek- en tussenafdeklagen op stortplaatsen. Op basis van het Meldpunt Bbk wordt ingeschat dat er jaarlijks een hoeveelheid van 40 tot 45 miljoen ton grond wordt hergebruikt. Verder wordt ook nog eens meer dan 10 miljoen ton baggerspecie hergebruikt. De toegepaste hoeveelheden zijn de afgelopen jaren op een redelijk constant niveau gebleven. Naast deze hoeveelheid worden ook andere grondachtige materialen ingezet, zoals circa  2,5 miljoen ton gereinigde grond, 1 miljoen ton tarra en ruim 1 miljoen ton toepasbaar product afkomstig van de reiniging van riolen, kolken, gemalen en veegafval (RKGV-slib), sorteerzeefzand, ballastbedgrind en teerhoudend asfaltgranulaat (TAG).

Reiniging verontreinigde grond

  • Sinds 2000 is jaarlijks circa 2.000 tot meer dan 2.500 kton verontreinigde grond procesmatig gereinigd;
  • Sinds 2005 is jaarlijks circa 150 tot 250 kton asbesthoudende grond procesmatig gereinigd;
  • Import (thermisch) te reinigen grond is de laatste jaren 350 tot 550 kton;
  • Aandeel nat/extractief te reinigen grond neemt toe (inmiddels 55 à 60% van totaal);
  • Aandeel biologisch te reinigen grond neemt, na enige jaren te zijn afgenomen, weer toe (momenteel ruim 200 kton).

Procesmatig gereinigde grond in Nederland t/m 2018

Procesmatig verwerkte grond in Nederland per techniek t/m 2018

Procesmatig gereinigde asbesthoudende grond in Nederland t/m 2018

Immobilisatie verontreinigde grond

  • Sinds 2014 is jaarlijks circa 250 à 500 kton verontreinigde grond koud-geïmmobiliseerd;
  • Sinds 2014 is de registratie van geïmmobiliseerde grond verbeterd en completer.

Immobilisatie van grond in Nederland t/m 2018

Storten niet-reinigbaar en niet-immobiliseerbare grond

  • Sinds 2000 is jaarlijks circa 600 tot 1.500 kton verontreinigde grond gestort, waarbij sinds 2007 het grondreinigingsresidu in de hoeveelheid verontreinigde grond is meegenomen;
  • In 2016 werd 820 kton verontreinigde grond  gestort, meer dan de 700 kton  in 2015;
  • Het aantal stortplaatsen in exploitatie in Nederland die verontreinigde grond accepteren, is afgenomen van 80 in 1991 tot 16 in 2016 (7 zijn in afwerking voor sluiting).

Gestorte grond in Nederland t/m 2017