Landelijk overzicht stortplaatsen

Het 'Overzicht Stortplaatsen' is gebaseerd op de enquête die jaarlijks door de Werkgroep Afvalregistratie (WAR) wordt uitgevoerd. Deze werkgroep wordt gevormd door het het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu: Infrastructuur en Waterstaat), de Vereniging Afvalbedrijven, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Rijkswaterstaat Leefomgeving (Bodem+ en Uitvoering Afvalbeheer).

Omdat het acceptatiebeleid per provincie, per regio en zelfs per stortplaats kan verschillen, is de voorloper van Bodem+, het SCG in 1990 gestart met het verzamelen en rapporteren van relevante gegevens van stortplaatsen.

Naast algemene gegevens van de stortplaatsen presenteert Bodem+ in het 'Overzicht Stortplaatsen' met name de gegevens die betrekking hebben op het storten van verontreinigde grond. Tevens is vermeld welke andere (relevante) afvalstoffen worden geaccepteerd.

De stortplaatsen zijn per provincie gerubriceerd. Per provincie is aangegeven, welke stortplaatsen aanwezig zijn, in welke plaats deze is gevestigd, in welke status de stortplaats zich bevindt en of de stortplaats gevaarlijk afval in het kader van de Eural mag accepteren.

Het merendeel van de opgenomen stortplaatsen is in exploitatie. Daarnaast zijn er stortplaatsen opgenomen die (recentelijk) zijn gesloten en momenteel in de afwerkfase zijn. Tot slot zijn gegevens opgenomen van stortplaatsen die nog in exploitatie moeten worden genomen.

Meer informatie