Verwerking grond en baggerspecie

gronddepot MG 5200

Bij de sanering van locaties wordt veelal (in meer of mindere mate) grondverzet gepleegd waarbij grond vrijkomt. Het betreft de volgende handelingen:

  1. bij herstel van een locatie door volledige verwijdering
  2. bij in situ herstel van de bodem (bijvoorbeeld als gevolg van verwijdering van verontreinigingskernen)
  3. bij isolatie (bijvoorbeeld als gevolg van ontgravingen voor aansluitingen op het omliggende terrein en/of voor kabel- en leidingsleuven)
  4. bij combinatie van bovenstaande situaties

Afhankelijk van de fysische en chemische samenstelling kan voor deze (partij(en)) grond een categorie-indeling worden gemaakt, gericht op de verdere verwerking:

  • schone grond (grond die voldoet aan de Achtergrondwaarden)
  • herbruikbare grond (grond met gehalten boven de Achtergrondwaarden maar beneden Maximale Waarden volgens het Besluit bodemkwaliteit)
  • reinigbare of te immobliseerbare grond voor afvoer naar een verwerker
  • niet reinigbare grond voor stort op een daarvoor bestemde stortplaats

Zie voor het indelen van een project in partijen de brochure: Indelen in partijen.

In Nederland past men de volgende procesmatige verwerkingstechnieken toe:

Zie het: landelijk overzicht van verwerkingslocaties voor grond en baggerspecie.

Zie voor de verwerkingsmogelijkheden van niet-reinigbare grond het landelijke overzicht stortplaatsen en: Branche Organisatie Grondbanken (BOG).

Meer informatie