Bodemsanering

Wegwijzer

bodemsanering_20110620_3311

Let op: deze webpagina beschrijft het regime van de Wet bodembescherming. De Wet bodembescherming is onder de Omgevingswet alleen van toepassing (geheel of gedeeltelijk) als dit volgt uit het overgangsrecht.

Via deze wegwijzer vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Asbest in bodem

Een wegwijzer naar informatie: wet- en regelgeving; de geschiedenis en omvang van de productie, toepassing en verwerking van asbesthoudende materialen in Nederland; reinigen van asbesthoudende grond.

Bodemonderzoek

De actualiteit rond de NTA 5755, de BUM Wbb, de richtlijn inhoud saneringsplan en onderzoekstechnieken.

Bodemsanering bedrijfsterreinen

Op 1 januari 2006 is het Besluit financiële bepalingen bodemsanering samen met de vernieuwde Wbb in werking getreden. Het Besluit bevat een subsidieregeling voor de aanpak van ernstige bodemverontreiniging op bedrijfsterreinen en is gebaseerd op artikel 76j van de Wet bodembescherming. Deze regeling is in de wandelgangen beter bekend als de bedrijvenregeling.

Besluit Uniforme Saneringen (BUS)

Op 14 februari 2006 is het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) in werking getreden. Deze landelijke uniforme regeling maakt het mogelijk eenvoudige saneringen in korte tijd af te ronden. Voor de saneerder een grote stap voorwaarts. Hij meldt de sanering via een standaard meldingsformulier aan en kan binnen vijf weken starten met saneren.

Kostenbeheersing: instrumenten in de bodemsaneringsketen

Dit project, dat in samenwerking met SKB is uitgevoerd, heeft opgeleverd: 1) Identificatie van de belangrijkste oorzaken voor de optredende kostenstijgingen c.q. afwijkingen tussen verwachte en gerealiseerde kosten bij bodemsaneringsprojecten. 2) Ontsluiting van instrumenten, implementeerbaar op het niveau van provincie/gemeente/milieudienst, om kosten van saneringen beter te beheersen.

Progammering en financiering van de bodemsaneringsoperatie

De bodemsaneringsoperatie is programmatisch en financieel opgedeeld in vijfjarige perioden. Per periode geven wij informatie over de verschillende financieringskaders.

Wet bodembescherming (Wbb)

Per 1 januari 2006 is de vernieuwde Wet Bodembescherming (Wbb) in werking getreden (artikel 46 Besluit financiële bepalingen bodemsanering).

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

Bodembesluiten waaruit publiekrechtelijke beperkingen voortvloeien vallen onder de Wkpb. In de Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming, die op 1 augustus 2007 in werking is getreden, is vastgelegd om welke bodembesluiten het gaat.