Bodemonderzoek en beoordeling door bevoegd gezag Wbb

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Bodem+ is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.

Het bodemonderzoekstraject bestaat uit de stappen: vooronderzoek, verkennend onderzoek en nader onderzoek. Als het bevoegd gezag-Wbb op basis van het nader onderzoek een besluit moet nemen over de ernst en het al dan niet met spoed saneren van een verontreinigingssituatie dan zal het bevoegd gezag dit onderzoek en de resultaten ervan beoordelen. Hierbij speelt onder meer de vraag of is voldaan aan de voorwaarden en/of eisen uit de van toepassing zijnde protocollen en richtlijnen. Voor het nader onderzoek is er sinds juli 2010 de nieuwe Nederlandse Technische Afspraak (NTA 5755).

Om het proces van het toetsen van adviesproducten en het beschikken door provincies en gemeenten te vergemakkelijken is een BesluitvormingsUitvoeringsmethode Wet Bodembescherming (BUM Wbb) opgesteld.

NTA 5755 'Nader Bodemonderzoek'

In juli 2010 heeft het NEN de NTA 5755 'Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging' vastgesteld. De NTA 5755 is met name bedoeld voor het vaststellen van de ernst, spoed en omvang van een bodemverontreiniging en vervangt de Richtlijn voor het Nader onderzoek en Protocol voor het Nader onderzoek uit 1994 en 1995.

De NTA 5755 beschrijft de onderzoeksstrategie voor het uitvoeren van nader onderzoek. In het onderzoeksproces staan de aanleiding en doel van het bodemonderzoek centraal en wordt op basis van de totale informatiebehoefte en de benodigde informatiekwaliteit de onderzoeksstrategie bepaald. De NTA 5755 is te bestellen via de website van het NEN.

Wettelijke verankering
De Regeling uniforme saneringen en de Circulaire bodemsanering verwijzen naar de NTA 5755.

Onderzoek op maat

De NTA 5755 draagt bij aan ‘onderzoek op maat' doordat deze de inzet van andere onderzoekstechnieken dan boringen/peilbuizen beter mogelijk maakt. Naast de NTA is in opdracht van SIKB een toetslijst voor het bevoegd gezag Wbb ontwikkeld (zie BUM-Wbb) en is een nieuw protocol voor screeningstechnieken onder de BRL 2000 in de maak. SKB heeft een Handreiking Conceptueel Model (HCM) ontwikkeld.

BUM Wbb en Richtlijn Inhoud Saneringsplan (RIS)

Het bevoegd gezag Wet Bodembescherming (provincies, aangewezen gemeenten en milieudiensten namens hen) toetst de door een initiatiefnemer van een onderzoek of bodemsanering aangeleverde gegevens aan de eisen in de bodemwetgeving. Dat is belangrijk, want de bodem en het grondwater moeten worden beschermd tegen ernstige verontreinigingen. Om de efficiëntie en helderheid bij die toets door de overheid te ondersteunen is de Besluitvormingsuitvoeringsmethode Wbb (BUM Wbb) opgesteld.

De Richtlijn inhoud saneringsplan (RIS) sluit aan op de BUM-Wbb (met name de Toetslijst Instemming saneringsplan). Dit is een instrument ter verbetering van de toetsing en besluitvorming/verlening van beschikkingen. De richtlijn geeft invulling aan de wijze waarop in het adviesproduct de vragen vanuit de Toetslijst Saneringsplan worden beantwoord.