Waarmee moet ik rekening houden bij bemonstering, voorbehandeling en analyse bij het uitvoeren van onderzoek naar PFAS in bodem, grond, sediment en grondwater?

Vraag

Waarmee moet ik rekening houden bij bemonstering, voorbehandeling en analyse bij het uitvoeren van onderzoek naar PFAS in bodem, grond, sediment en grondwater?

Antwoord

Bij het uitvoeren van (water)bodemonderzoek en partijkeuringen op PFAS dient in de eerste plaats aangesloten te worden op de bestaande normen, Beoordelingsrichtlijnen en protocollen. Aanvullend hierop verwijzen wij naar de Handreiking PFAS bemonsteren. Deze handreiking voor het bemonsteren van PFAS-verbindingen is een gezamenlijke uitgave van Expertisecentrum PFAS, VVMA en VKB. Het betreft een actualisatie van het kennisdocument dat is opgesteld door het Expertisecentrum PFAS in opdracht van de gemeente Dordrecht en met steun van diverse gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, het Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het nieuwsbericht Handreiking bemonstering PFAS geactualiseerd zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichten van het kennisdocument weer gegeven.

NB: Op de website van het Expertisecentrum PFAS staat nog meer informatie waaronder het “Kennisdocument over stofeigenschappen, gebruik, toxicologie, onderzoek en sanering van PFAS in grond en grondwater” en het document “Een handelingskader voor PFAS: Mogelijkheden voor het omgaan met PFAS in grond en grondwater” (niet te verwarren met het handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie van het ministerie van IenW).