Bodembeleid

bodembeleid dordrecht akker MG 5250

Hoofddoelstelling

Onze bodem en ondergrond is van grote waarde. Een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van onze bodem en ondergrond biedt een belangrijke bijdrage aan de gezondheid, het welzijn en de welvaart. Voor een verdere ontwikkeling naar een duurzaam en efficiënt beheer van de bodem en ondergrond, worden de komende jaren de laatste verontreinigingen aangepakt die een onaanvaardbaar risico vormen voor de mens, voor ecologie of vanwege de verspreiding van de verontreiniging. Afronding van deze operatie markeert het einde van een belangrijke fase in ons bodembeleid. De kwaliteit van de bodem en de ondergrond en van het grondwater wordt verder beschermd door preventie van het ontstaan van nieuwe verontreinigingen en door actief beheer en nazorg van resterende verontreinigingen, waarbij deze in toenemende mate gebiedsgericht worden beheerd en waarbij verontreinigingen zo nodig bij ruimtelijke ontwikkelingen worden aangepakt op basis van algemene regels.

De overheid werkt aan beleid voor duurzaam gebruik van de bodem. Dat betekent dat de bodem zo wordt gebruikt dat het de mogelijkheid voor de volgende generaties om in hun behoeften te voorzien niet in gevaar brengt. Ook zij moeten de bodem kunnen gebruiken voor landbouw, natuur, drinkwater en bijvoorbeeld woningbouw. Preventie is speerpunt van het milieubeleid.

Convenant Bodem en Ondergrond (2016-2020)

Het Rijk stelt (in de periode 2016 t/m 2020) 610 miljoen euro beschikbaar voor het saneren van ernstig verontreinigde grond op de meest urgente locaties in Nederland. Voor de uitvoering van de sanering heeft het Rijk een convenant gesloten met de koepelorganisaties van provincies (IPO), gemeenten (VNG) en waterschappen (UvW). In het convenant zijn ook afspraken gemaakt over meer duurzaam gebruik van de ondergrond, de aanpak van grootschalige grondwaterverontreiniging en het bewaken van de bodemkwaliteit.

Provincies, gemeenten en waterschappen gaan de komende vijf jaar samen het bodemsaneringsbeleid uitvoeren. Aan het eind van de periode moeten alle gevallen van ernstige bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane, ecologische of verpreidingsrisico’s (spoedlocaties) te zijn gesaneerd of moeten de risico’s in ieder geval beheerst te zijn.

Bodem+ ondersteunt zowel ministeries als de decentrale overheden. Sinds 2006 zet Bodem+ zich in om nieuwe beleidsregels toepasbaar te maken voor de praktijk en bestaand beleid verder te professionaliseren. Daarnaast richt Bodem+ zich op kennisuitwisseling en -ontwikkeling tussen beleid en praktijk en tussen de praktijk onderling.

Lokaal bodembeleid

Bodemambities.nl geeft een overzicht van alle (26) thema's die u in de bodem/ondergrond kunt tegenkomen. Het biedt ook een stappenplan voor het opstellen van lokaal bodembeleid. Uitgangspunt is een brede kijk op bodembeheer. Een belangrijk voordeel daarvan is dat veel meer aanknopingspunten met ruimtelijke ontwikkeling ontstaan. Daardoor kunnen kansen die de bodem en ondergrond bieden worden benut, en risico’s die bodemgebruik met zich meebrengt goed worden ingeschat.

Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Op www.bodemrichtlijn.nl zijn kort de hoofdzaken weergegeven van het bodembeleid en waterbodembeleid en de vigerende (water)bodemregelgeving. We beschouwen hierbij grondwater als integraal onderdeel van de bodem.