Bodembeleid

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Bodem+ is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De overheid werkt aan beleid voor duurzaam gebruik van de bodem. Dat betekent dat de bodem zo wordt gebruikt dat het de mogelijkheid voor de volgende generaties om in hun behoeften te voorzien niet in gevaar brengt. Ook zij moeten de bodem kunnen gebruiken voor landbouw, natuur, drinkwater en bijvoorbeeld woningbouw. Preventie is speerpunt van het milieubeleid.

Beschermen en benutten van bodemkwaliteiten

De bodem kent verschillende bodemkwaliteiten. Het is voor overheden belangrijk om in het proces van de omgevingsvisie daar kennis van te nemen. Dit om goede afwegingen te kunnen maken voor de gewenste doelen en ambities uit de omgevingsvisie. Of bij de vertaling daarvan naar regels in het omgevingsplan. Bijvoorbeeld voor het bouwen van woningen. Daarbij is het van belang dat de chemische kwaliteit van de bodem past bij de beoogde functie.

De bodem heeft ook een draagkwaliteit die maakt óf en hoe er op gebouwd kan worden. De bodem en het grondwater wat daar in zit, gebruiken we daarnaast voor onze drinkwatervoorziening. De ondergrond biedt ook kansen voor de energieopgave door het gebruik van bodemenergie en geothermie. Daarnaast kunnen maatregelen voor klimaatadaptatie de bodem benutten.

De bodem heeft ook belangrijke kwaliteiten in de vorm van aardkundige en archeologische waarden. Deze hebben een belangrijke historische, culturele en esthetische functie. De overheid kan deze locaties, gebieden of fenomenen beschermen.

Verdroging, vermesting, verarming, verdichting en verzilting kunnen de kwaliteit van de bodem bedreigen.

De checklist ondergrondkwaliteiten van ruimtexmilieu.nl maakt inzichtelijk welke bodemkwaliteiten relevant kunnen zijn.

Ondergrondkwaliteiten

Ondergrondkwaliteiten

Nadenken over eigen ambities en opgaven

Bodem en ondergrond kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven uit de omgevingsvisie.

Het is daarom van belang om vanuit het bodemwerkveld vroegtijdig aan te haken bij de totstandkoming van de omgevingsvisie van uw gemeente of provincie. Op die manier worden bodem en ondergrond tijdig verankerd in het beleidsontwikkelingsproces rondom de Omgevingswet.

Overheden kunnen op verschillende manieren de bodem betrekken bij de maatschappelijke opgaven.

Hoe werkt het vanaf 2024

Hoe werkt het vanaf 2021

Vertaling van ambities en opgaven in de omgevingsvisie

Overheden geven verschillend invulling aan het thema bodem en ondergrond in de omgevingsvisie. Dit verschilt per gebied/regio. Het is namelijk afhankelijk van de maatschappelijke opgaven en de lokale ambities van die overheid. Er is geen blauwdruk. Het uiteindelijke doel is dat bodem en ondergrond worden meegenomen in het begin van het beleidsontwikkelingsproces. Het gaat bij de omgevingsvisie meer om het proces dan om het product.

Lokaal bodembeleid

bodembeleid dordrecht akker MG 5250

Zie ook het overzicht van alle (26) thema's die u in de bodem/ondergrond kunt tegenkomen. Het biedt ook een stappenplan voor het opstellen van lokaal bodembeleid/uw bodemambities.

Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Op www.bodemrichtlijn.nl zijn kort de hoofdzaken weergegeven van het bodembeleid en waterbodembeleid en de vigerende (water)bodemregelgeving. We beschouwen hierbij grondwater als integraal onderdeel van de bodem.