Verkenner Aanpak Funderingsproblematiek

Doel van de Verkenner Aanpak Funderingsproblematiek (VAF) is een platform te verschaffen waarmee u zich, al dan niet samen met andere belanghebbenden, kunt oriënteren op oorzaken en (doelmatige) oplossingen voor funderingsvraagstukken. Hierbij gaat het primair om de problematiek rondom houten paalfunderingen. De oriëntatie kan, afhankelijk van uw eigen behoefte, zowel kwalitatief als financieel kwantitatief van aard zijn.

Funderingsproblematiek

In Nederland kunnen panden en infrastructuur te maken krijgen met funderingsproblemen. Een groot aantal verschillende factoren kan, al dan niet in combinatie, een rol spelen bij het veroorzaken van funderingsproblemen. In Nederland heeft of krijgt een groot aantal verschillende partijen te maken met dit vraagstuk.

Het funderingsvraagstuk is een maatschappelijk vraagstuk met een maximaal denkbare schade (schatting) van € 40 miljard die 1,5 à 2 miljoen burgers treft. Het gaat om circa 750.000 panden, waarvan voor zo’n 100.000 woningen al funderingsherstel nodig is. Voor meer achtergrondinformatie over de funderingsproblematiek zie de website van Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek.

De VAF helpt u op weg en kan een eerste beeld geven van oplossingsrichtingen. Het gaat hierbij om zowel bouwkundig/curatieve oplossingen als waterhuishoudkundig/preventieve oplossingen. Wanneer stappen richting realisatie van oplossingen worden gezet, is een locatie- en situatiespecifieke verbijzondering door een professioneel bureau noodzakelijk.

Doelgroep

Het staat iedereen vrij gebruik te maken van de VAF. Toch is de VAF primair bedoeld voor professionals die zich in brede zin, bij voorkeur in samenwerking met andere belanghebbenden, willen oriënteren op de mogelijke oorzaken en oplossingen (inclusief kosten) van funderingsvraagstukken.

Download

Flyer dreigende funderingsproblemen? Gebruik de VAF (pdf, 3.3 MB)