Stappen

Voor een verkenning van uw funderingsvraagstuk is het nodig een aantal stappen te doorlopen. Bij ieder van de stappen kunt u gebruiken:

 • bestaande kennis en ervaringen;
 • een rekenmodule waarmee oplossingsrichtingen ook financieel kunnen worden verkend;
 • ervaringsgegevens of verwijzingen naar beschikbare informatie.

Een verkenning bestaat in ieder geval uit de drie hoofdstappen. In het verlengde kunt u, zeker wanneer u voor de oplossing tot overeenstemming wilt komen met partners/andere belanghebbenden, de stappen 4 en 5 doorlopen.

Stappen

 1. Positioneer situatie
  Vertrekpunt voor een strategie, waarmee het funderingsvraagstuk het hoofd kan worden geboden, is ‘kennis van zaken’.
 2. Benoem oplossingsrichtingen
  Vanuit de kennis van huidige en toekomstige knelpunten kunnen oplossingsrichtingen worden benoemd. Een richtinggevend analysekader helpt hierbij.
 3. Beoordeel oplossingsrichtingen
  Met de VAF kunt u de gekozen oplossingsrichtingen kwalitatief of kwantitatief beoordelen. Hierbij kunt u, ter oriëntatie, ook de rekenmodule en kengetallen gebruiken.
 4. Check gevoeligheid uitkomsten
  In deze stap kan inzicht worden verkregen in de gevoeligheid van de uitkomsten.
 5. Alloceer kosten en baten
  Voor het draagvlak van de uitkomsten is het van belang te weten welke kosten en baten / welke opbrengsten en kosten bij welke partij terecht komen.