Grondwater in de Omgevingsvisie

Gemeente en provincie zijn verplicht een omgevingsvisie op te stellen. Hierbij is afstemming nodig met de overige bestuursorganen, waaronder ook de waterbeheerder.

In een omgevingsvisie wordt de kwaliteit van de fysieke leefomgeving beschreven en is er aandacht voor de ontwikkeling, het beheer en de bescherming van het beheergebied. Hierbij moet rekening gehouden worden met verschillende milieubeginselen (waaronder het voorzorgbeginsel en het beginsel dat milieuaantasting met voorrang aan de bron bestreden moet worden). Relevant hierbij is dat, net zoals onder de Wbb, ook onder de Omgevingswet preventie voorop staat. De Omgevingswet bevat een algemene zorgplicht en in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal) is een specifieke zorgplicht opgenomen. Daarnaast is er in de Invoeringswet een verbod voorzien om activiteiten te verrichten of na te laten met aanzienlijke nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Zodoende blijft de zorgplicht van de Wbb, zij het in een ander jasje, behouden. Het ontstaan van nieuwe verontreiniging of aantasting moet voorkomen worden. In een omgevingsvisie zal, als onderdeel van de fysieke leefomgeving, ook aandacht gegeven moeten worden aan het bodem- en watersysteem waar het grondwater deel van uitmaakt. In het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond is de brochure ‘Wegwijzers voor (grond)water in de omgevingsvisie (pdf, 766 kB)’ opgesteld, die (grond)waterdeskundigen helpt om de omgevingsvisies van gemeentelijke en provinciale overheden te verbinden met kennis over het bodem- en watersysteem.