Registratie bodemenergiesystemen

Door het toenemende aantal open en gesloten bodemenergiesystemen neemt de kans toe dat systemen elkaar beïnvloeden. Dit kan leiden tot rendementverlies, optelling van effecten op het milieu en waardevermindering van het systeem. In de toekomst zullen activiteiten in de ondergrond toenemen en wordt verdergaande sturing noodzakelijk. Om beleid te kunnen voeren is inzicht nodig in waar systemen zitten en waar ze komen. Mede hiertoe is een toegankelijke en uniforme landelijke registratie van bodemenergiesystemen van groot belang.

Er bestaat reeds een registratie van open systemen in het Landelijke Grondwaterregister (LGR). Voor de gesloten systemen ligt het daarom voor de hand om die in hetzelfde register te plaatsen en van daaruit te ontsluiten. Voor de meldingen van gesloten systemen zal aangesloten worden bij de bestaande meldingprocedures zoals die nu gebruikt worden voor het Activiteitenbesluit en het Besluit lozen buiten inrichtingen. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van ontwikkeling rondom de registratie van bodemenergiesystemen.

Instructiefilm over Landelijk Grondwater Register voor gemeenten

Gemeenten kunnen sinds 2013 gesloten bodemenergiesystemen invoeren in het Landelijk Grondwater Register (LGR). Als gemeenten dit doen, wordt inzicht gegeven in de aanwezigheid van bestaande systemen. Dit kan nadelige onderlinge beïnvloeding voorkomen. Een instructiefilm helpt gemeenteambtenaren om de gegevens in het LGR in te voeren.

Met de inwerkingtreding van het Wijzingsbesluit Bodemenergiesystemen in 2013 is er een landelijke registratiemogelijkheid voor bodemenergiesystemen geïntroduceerd: het LGR (Landelijk Grondwater Register). Provincies registreerden open Warmte en koudeopslag (WKO)-systemen al in het LGR. Gemeenten kunnen dit nu ook voor gesloten bodemenergiesystemen doen. Ingevoerde systemen worden binnen 24 uur zichtbaar op de website wkotool.nl. Hiermee kunnen potentiële initiatiefnemers op een snelle manier geïnformeerd worden over de aanwezigheid van bestaande systemen om daarmee ongewenste thermische beïnvloeding te voorkomen.

Omdat de invoer voor gemeenten nieuw is heeft Rijkswaterstaat WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving)/Bodem+ in afstemming met de beheerder van het LGR (GBO Provincies) een instructiefilm laten ontwikkelen die u in ongeveer 7 minuten, stap-voor-stap, door het registratietraject leidt.

Hieronder kunt u deze instructiefilm bekijken:

Link

Veelgestelde vragen over Registratie van Bodemenergiesystemen

Download