Aanpassing RisicotoolboxBodem aan de Omgevingswet

Gepubliceerd 4 december 2023

Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet past het RIVM de RisicotoolboxBodem aan. En komen er drie nieuwe modules beschikbaar. De RisicotoolboxBodem is een beslisondersteunend model dat zich richt op het beoordelen van de risico’s van een bodemverontreiniging en het onderbouwen van lokale bodemnormen.

Nieuwe modules beschikbaar op de testomgeving

Het RIVM breidt de RisicotoolboxBodem uit met drie nieuwe modules. Deze modules zijn nu al te benaderen via de testomgeving. Ze zijn daar beschikbaar gesteld voor gebruikers om ervaring op te doen en eventuele laatste bugs op te sporen. Mocht u vragen of suggesties hebben dan kunt u deze delen via webmaster@risicotoolboxbodem.nl. Vanaf 1 januari 2024 komen de modules beschikbaar in de productieomgeving.

Over welke nieuwe modules gaat het?

Het gaat om de volgende nieuwe modules voor gebruik onder de Omgevingswet:

 • Concrit – bouwen op verontreinigde grond
  Beoordelen van humane risico’s bij bouwen van bodemgevoelige gebouwen op bodemgevoelige locaties. Deze module kan gebruikt worden ter onderbouwing van een waarde toelaatbare kwaliteit bodem in het Omgevingsplan.
 • Sanscrit 3 – Toevalsvondst
  Deze module voorziet in de beoordeling van risico’s voor de mens bij het aantreffen van een toevalsvondst.
 • Risicotoolbox Grondwater
  Dit beslisondersteunende systeem is ontwikkeld ter ondersteuning van bevoegde gezagen bij keuzes voor het grondwaterbeheer. De module geeft een overzicht van de mogelijkheden van grondwatergebruik bij een verontreinigingssituatie door te kijken naar 7 verschillende criteria/beschermdoelen.

Bestaande modules blijven beschikbaar

Enkele bestaande modules uit de RisicotoolboxBodem blijven ook beschikbaar. De belangrijkste zijn:

 • Sanscrit 2.0
  Bedoeld voor het vaststellen van de ernst van de verontreiniging en het beoordelen van actuele humane, ecologische en verspreidingsrisico’s voor bodemverontreinigingen die onder overgangsrecht vallen.
 • Lokale Maximale Waarden
  Bedoeld voor ondersteuning bij het vaststellen van maatwerk voor afwijkende kwaliteitseisen bij het toepassen van grond baggerspecie (vergelijkbaar met lokale maximale waarden als onderdeel van gebiedsspecifiek beleid onder het Besluit bodemkwaliteit).

(bron: RIVM)