Het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld

Gepubliceerd 29 november 2017

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 28 november 2017 het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld. In dit plan is het afvalbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. LAP3 treedt op 28 december 2017 in werking en vervangt vanaf dat moment het huidige LAP2.

homepage LAP3

Bekijk op rijksoverheid.nl het nieuwsbericht over de vaststelling van LAP3 en de brieven van de Staatssecretaris aan de Kamers. Op de nieuwe website lap3.nl vindt u het gehele LAP3, de nota van antwoord van de inspraak en een handig overzicht van de wijzigingen ten opzichte van LAP2.

Actualisatie sectorplannen

In het LAP 3 zijn ook de sectorplannen 39 voor Grond en 40 voor Baggerspecie geactualiseerd. In sectorplan 39 is o.a. een nadere uitwerking gegeven voor PCB- en POP-houdende grond en asbesthoudende grond. In sectorplan 40 voor Baggerspecie is de minimumverwerkingsstandaard gewijzigd in ‘Nuttige toepassing volgens de normen die zijn vastgelegd voor het betreffende toepassingsgebied volgens het Besluit bodemkwaliteit’.  De voorwaarde dat in vergunningen moet worden opgenomen dat baggerspecie met een hoog gehalte aan zand niet mag worden gestort komt te vervallen. Rijkswaterstaat Bodem+ was nauw betrokken bij actualisatie van beide sectorplannen.