Nazorg nader bekeken: aan de slag met afbouw

Gepubliceerd 5 november 2018

Nederland telt veel locaties waar sprake is van bodemverontreiniging. Overheden pakken vaak een deel van de verontreiniging aan, waarna ze nazorgmaatregelen inzetten om verdere risico’s te beheersen. De nazorg van deze locaties zorgt voor een financiële, organisatorische, administratieve en ruimtelijke last en geeft verplichtingen, beperkingen en risico’s voor toekomstige generaties. De maatregelen in het kader van deze historische gegroeide nazorg worden, soms zonder heldere afweging, routinematig uitgevoerd. Gelet op de ontwikkeling in wet- en regelgeving en technische innovaties betreft dit soms, met de huidige kennis en inzichten, een suboptimale oplossing. In het Convenant Bodem en Ondergrond is de inspanningsverplichting vastgelegd om deze nazorgopgave te verminderen.

Het eindrapport Nazorg nader bekeken, dat is opgesteld door de tijdelijke adviesgroep afbouw nazorg, biedt bevoegde overheden en grondeigenaren handvatten om met de oorspronkelijke besluiten voor het inrichten van nazorg aan de slag te gaan en de afbouw van nazorg te overwegen en ook te realiseren.

Redenen voor afbouw

De noodzaak is helder: de nazorgopgave nu in de verplichte programma’s eist veel van het bevoegd gezag, zowel als het gaat om financiën als capaciteit. Bekeken vanuit de huidige wet- en regelgeving en technische ontwikkelingen, zijn veel nazorgmaatregelen achterhaald en niet optimaal. Bovendien zijn nazorglocaties vaak beperkt in de gebruiksfuncties, waardoor de ontwikkeling ervan stilstaat. De adviesgroep nazorg stelt dat toekomstige generaties niet verantwoordelijk kunnen zijn voor de kosten en risico’s van onze huidige nazorgopgave.

Deze inzichten en overwegingen vormden samen de reden om in kaart te brengen wat de nazorgopgave onder de Wet bodembescherming inhoudt en stappen te formuleren om de nazorginspanning beter vorm te geven.

Adviezen uit het eindrapport

Een van de inzichten uit het rapport is dat bevoegde overheden de nazorgopgave structureel moeten inventariseren om bewustwording te creëren van de uitdagingen en kansen van afbouw. Het eindrapport vermeldt welk soort van  locaties onder de nazorgopgave vallen en bevat definities en aandachtspunten om aan de slag te gaan met de afbouw van nazorg.

De adviesgroep raadt overheden bovendien aan een nadere studie te doen naar het verkleinen van de nazorgopgave op het moment dat de aanvullingswet- en regelgeving in het kader van de nieuwe Omgevingswet gereed is.

Afbouw IBC-locaties

Naast het eindrapport Nazorg nader bekeken heeft een groep expertorganisaties zich gebogen over de vraag hoe overheden de afbouw van IBC-locaties het beste kunnen realiseren. IBC-locaties zijn nazorglocaties met veelal een complexe situatie, intensieve maatregelen en hoge jaarlijkse kosten. De aanbevelingen, waaronder het belang van voldoende initiatief om tot afbouw te komen, zijn gebundeld in het document Afbouw IBC-locaties.

Om de inspanningsverplichting uit het Convenant Bodem en Ondergrond handen en voeten te geven, kunnen overheden en grondeigenaren de twee adviesrapporten gebruiken. Met oog voor de complexiteit van het vraagstuk, bieden de rapporten handige inzichten en concrete aanknopingspunten. Nazorg nader bekeken brengt relevante kennisinitiatieven onder de aandacht en identificeert de stappen die helpen om tot een gedegen aanpak te komen van de afbouw.

Contactpersoon: Ron Nap (r.nap@apeldoorn.nl)