Provincie Overijssel en gemeenten werken samen aan warme overdracht

Gepubliceerd 9 oktober 2018

De Omgevingswet brengt met zich mee dat bodemtaken vooral bij gemeenten komen te liggen. Zeker voor de wat kleinere gemeenten is dat een hele omschakeling. Daarom zijn de provincie Overijssel en de Overijsselse gemeenten een traject gestart om de overgang van saneren naar integraal bodembeheer samen ‘warm’ vorm te geven.

Moniek Brill, van de gemeente Wierden en lid van het kernteam van het Overijsselse project: “Het gaat niet alleen om de overdracht van taken, maar ook om het ontwikkelen en tussen de oren krijgen van een nieuwe benadering. Het draait niet alleen meer om bodemkwaliteit, maar ook om het gebruik van de ondergrond voor allerlei maatschappelijke opgaven. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft als doel geformuleerd dat gemeenten met de inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben bepaald hoe hun bodem en ondergrond ingezet kan worden voor hun maatschappelijke opgaven. Dit dossier moet dan ook onderdeel zijn van de omgevingsvisie en het omgevingsplan waaraan gemeenten met het oog op de nieuwe wet werken.”

Gezamenlijke ontwikkeling bouwstenen

Voor kleinere gemeenten is die omschakeling best lastig, vervolgt Brill. “Bijvoorbeeld omdat zij eenvoudigweg niet alle expertise of capaciteit in huis hebben die de nieuwe situatie vraagt. Maar het vraagt ook om een cultuuromslag. Vroeger lag de focus vooral op de milieutechnische bodemkwaliteit. Als er sprake was van een bodemverontreiniging, dan ging je die opruimen. Nu wordt het dossier enorm verbreed en gaat het ook om het combineren van functies in de ondergrond, bijvoorbeeld voor de energietransitie. Dat vraagt een heel andere denkwijze. Daarom is bedacht dat de gemeenten niet ieder voor zich het wiel gaan uitvinden, maar gezamenlijk aan de slag gaan met het formuleren van uitgangspunten en het ontwikkelen van bouwstenen. Daarvan definiëren we nu de contouren. Die bouwstenen kunnen dan worden gebruikt als basis voor het opstellen van omgevingsvisie en omgevingsplan.”

Kracht door samenwerking

Om straks goed gesteld te staan voor het uitvoeren van de nieuwe taken, is het van wezenlijk belang dat de bij de provincie beschikbare bodemkennis en -informatie wordt overgedragen naar de gemeenten. Brill: “Denk daarbij aan het digitaal beschikbaar stellen van de bodemdossiers. In dat kader gaat er ook een grote digitaliseringsslag van alle analoge dossiers plaatsvinden. De systemen moeten allemaal op elkaar worden afgestemd en de gegevens moeten toegankelijk zijn. De Omgevingsdienst Twente – die mogelijk vanaf begin 2019 van start gaat – de Omgevingsdienst IJsselland en de verschillende gemeenten moeten er allemaal mee uit de voeten kunnen.”

Al met al is het een enorme operatie zie vooral van de kleinere gemeenten een grote inspanning vraagt, maakt Brill duidelijk. “We staan er gelukkig niet alleen voor, maar zetten er gezamenlijk de schouders onder. De kracht zit hem in het samendoen. Ik ben ervan overtuigd dat we juist daardoor een mooi resultaat kunnen bereiken.”


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond