Jaarverslag Informatiepunt WVL over 2018

Gepubliceerd 9 mei 2019

Binnen het Informatiepunt WVL werken verschillende helpdesks samen en geven uitleg over milieuregelgeving en daarbij horende instrumenten zoals meldapplicaties. In 2018 zijn 27.286 vragen gesteld en zijn de verschillende websites meer dan 5,3 miljoen maal bezocht. Onze klanten waarderen ons met een 7,1 als gemiddeld cijfer. Dat en nog veel meer staat vermeld in het jaarverslag van het Informatiepunt WVL over 2018 (pdf, 6.1 MB).

Iets minder vragen dan in 2017

Het aantal vragen dat in 2018 is gesteld was iets lager dan in 2017 (-11%) maar nog wel hoger dan de zes jaren daarvoor. Net zoals in 2017 werden de meeste vragen gesteld over het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS), maar het aantal vragen is wel lager dan in 2017 (-38%). Ook over het Landelijk Meldpunt Afval (LMA) (-9%) en aan de helpdesk Water (-8%) zijn iets minder vragen gesteld. Daarentegen zijn over de Omgevingswet (+38%) en het Omgevingsloket-online (+15%) juist meer vragen gesteld dan in 2017. De overige onderwerpen laten een stabilisatie van het aantal vragen zien. De oorzaak hiervan is dat geen (grote) wijzigingen in de regelgeving zijn doorgevoerd. De huidige regelgeving is veel bekend en er is veel informatie ontsloten via onze websites. Vanaf 2021 wordt een grotere piek verwacht als de Omgevingswet in werking zal treden.

grafiek percentages vragen

Circa 61% van de vragen is digitaal (via de contactformulieren of e-mail) gesteld en 34% telefonisch. Het restant is binnengekomen via andere loketten (0800-8002) of organisaties zoals rijksoverheid.nl of Antwoord voor Bedrijven.

Websitebezoek: steeds meer interesse in de Omgevingswet

De verschillende thematische websites over de onderwerpen waarover het Informatiepunt vragen afhandelt, werden in 2018 bijna 5,5 miljoen keer bekeken. Relatief is het aantal paginaweergaven van de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl (Informatiepunt Omgevingswet) het meest toegenomen. Een teken dat steeds vaker informatie over de (implementatie van de) Omgevingswet wordt geraadpleegd. In 2019 wordt de content van de website verder uitgebreid.

grafiek percentages paginaweergaven

Helpdesk Bodem+

In 2018 zijn er 2.400 vragen gesteld (-0,5% ten opzichte van 2017) over de bodemregelgeving en 528 vragen over het meldpunt bodemkwaliteit (+3%). De stabilisatie van het aantal vragen kan verklaard worden door het uitblijven van (grote) wijzigingen in de regelgeving. Nog steeds gaan de meeste vragen over het Besluit bodemkwaliteit en daarbij horende normdocumenten. Opvallend in 2018 waren de vele vragen over asbest en PFAS.

afbeelding woordenwolkDe website bodemplus.nl is in 2018 meer bezocht dan in 2017 (+15%). In 2018 is nieuwe informatie ontsloten over bodemdaling, duurzaam stortbeheer en de Basisregistratie Ondergrond (BR0). In het klanttevredenheidsonderzoek geven onze klanten ons een gemiddeld cijfer van 7,6. Zij waarderen de deskundigheid, kwaliteit van beantwoording en de snelle doorlooptijd. Gerichte beantwoording is een aandachtspunt. Lees meer in de factsheet op pagina 5 van het jaarverslag van het Informatiepunt WVL over 2018 (pdf, 6.1 MB).

Modulaire opzet jaarverslag

Het jaarverslag is opgezet in de vorm van factsheets. Naast een algemene samenvattende factsheet over het Informatiepunt, zijn er sheets per onderdeel en een bestand met alle factsheets.


Wat is het Informatiepunt WVL?

Het Informatiepunt WVL is de centrale ingang waar professionals terecht kunnen met hun inhoudelijke vragen over de werkvelden van het organisatieonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) van Rijkswaterstaat.