Einde aan toepassing AVI-bodemassen als IBC-bouwstof

Gepubliceerd 27 mei 2021

Op 27 mei jl. is de wijzigingsbesluit van het Besluit vrijstelling stortverboden buiten inrichtingen (Bvsbi) gepubliceerd. Het wijzigingsbesluit voorziet in de beëindiging van de toepassing van avi-bodemas als IBC-bouwstof met ingang van 1 juli 2021, met een overgangsperiode voor het opmaken van bestaande voorraden tot 1 januari 2022.

De mogelijkheid van toepassen van IBC-bouwstoffen wordt beëindigd, komt voort uit een Green Deal  Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemas.

Het was aanvankelijk de bedoeling het verbod van toepassing van AVI-bodemas als IBC-bouwstof mee te nemen in het kader van de Omgevingswet. In het Besluit activiteiten leefomgeving op grond van de Omgevingswet wordt voorzien in de beëindiging van de mogelijkheid van het toepassen van alle IBC-bouwstoffen.

bodemas

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is inmiddels verplaatst naar 1 juli 2022.

De invoering van het verbod gaat hierdoor te veel achterlopen bij de afspraken die in de Green Deal zijn gemaakt. Dit is ook beleidsmatig ongewenst. Daarom wordt het verbod om AVI-bodemas als IBC-bouwstof toe te passen, alsnog ingevoerd via een wijziging van de geldende regelgeving in afwachting van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

bodemas2

Staatsblad 2021, 235