Aanpak versterken Kwalibo-stelsel naar de Tweede Kamer

Gepubliceerd 7 april 2022

Naar aanleiding van een drietal rapporten[1] over de werking van het Kwalibo-stelsel heeft  de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in 2020 opdracht gegeven om verbeteringen door te voeren in de kwaliteitsborging van het bodembeheer. Dat heeft geleid tot een plan van aanpak dat op 4 april 2022 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

kwalibo

Het Kabinet heeft als doel te zorgen voor een schone en gezonde leefomgeving. Het Kwalibo-stelsel (Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer) draagt daaraan bij. Het stelsel zelf staat dan ook niet ter discussie. Wel is gebleken dat het stelsel op dit moment niet goed genoeg werkt. Daarnaast zorgt het nalevingstekort voor afbreuk van het vertrouwen in het stelsel. Daarom moet het stelsel worden verbeterd. Omdat het een publiek-privaat stelsel is, is het belangrijk dat de private en publieke partijen dat samen doen. De overheid moet meer de regie voeren op het stelsel, maar de sector moet zelf ook stappen zetten.

Het plan van aanpak bevat vier hoofdmaatregelen:

  1. De publieke sturing op het stelsel versterken;
  2. De VTH-keten in het stelsel versterken;
  3. De publiek-private samenwerking in het stelsel versterken;
  4. De randvoorwaarden voor het stelsel creëren.

kwalibo stelstel

In totaal bevat het plan ongeveer 40 concrete maatregelen die gezamenlijk moeten leiden tot een verbeterde werking van het Kwalibo-stelsel. Deze maatregelen worden in 2022 en 2023 verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de stakeholders, die in 2021 ook zijn betrokken bij de totstandkoming van het plan van aanpak.

Meer informatie: De kamerbrief, het plan van aanpak van de taskforce herinrichting bodemstelsel voor verbeteringen in het Kwalibo-stelsel en de bijbehorende beslisnota kunt u downloaden op rijksoverheid.nl.

Bron: Rijksoverheid.nl

[1] Evaluatierapporten van Witteveen+Bos “Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging Bodem”, P2 “Rapport, onderzoek kwantificering ILT-bevindingen naleefgedrag Kwalibo-stelsel” en dhr. Kuijken “Kleine korrels grote discussie”.