Aanpassingen NEN-normen voor bodemonderzoek aan Omgevingswet

Gepubliceerd 19 juli 2022

Het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) heeft de normen voor bodemonderzoek op de landbodem aangepast aan de Omgevingswet. Het ontwerp van de normen voor vooronderzoek (NEN 5725) en verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) is aangeboden voor openbare inspraak. Daarnaast is de norm voor nader bodemonderzoek (NTA 5755) vastgesteld.

Bodemonderzoek onder de Omgevingswet

Net zoals onder de huidige regelgeving verwijzen het Besluit activiteiten leefomgeving en de Regeling bodemkwaliteit naar de bekende normen voor bodemonderzoek. Hiervoor kunnen de normen voor vooronderzoek (NEN 5725), verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) en nader bodemonderzoek (NTA 5755) gebruikt worden. Voor verkennend en nader asbestonderzoek is aan aparte norm: NEN 5707. Bodemonderzoek onder de Omgevingswet kent een trapsgewijze benadering, waarbij een volgend onderzoek alleen nodig is als de noodzaak volgt uit een eerder onderzoek. Op de website van IPLO staat meer informatie over:

NEN 5725 en NEN 5740

De NEN 5275 en NEN 5740 zijn aangepast aan de Omgevingswet. De belangrijkste wijzigingen in de ontwerp versies van deze normen bestaan uit aanpassingen in definities en verwijzingen naar de nieuwe regelgeving. Ook is voor de onderzoeksaanleidingen en -strategieën aangesloten op het nieuwe wettelijke kader. Belanghebbenden kunnen commentaar leveren op deze documenten. De openbare commentaarronde eindigt op 15 september 2022. Lees meer in het bericht Strategienormen voor milieuhygiënisch verkennend en vooronderzoek van bodem ter commentaar op de website van NEN.

NTA 5755

Op 13 juli 2022 stelde NEN een nieuwe versie van de NTA 5755:2022 vast. De terminologie en verwijzing naar de regelgeving is aangepast aan de Omgevingswet. De onderzoeksstrategieën uit hoofdstuk 6 van de NTA 5755 zijn aangepast zodat deze geschikt zijn voor gebruik onder de nieuwe regelgeving. NTA 5755:2022 kan gebruikt worden op het moment dat de regelgeving naar deze nieuwe versie wordt verwezen. Tot die tijd is de oude NTA 5755:2010 nog te gebruiken. Lees meer in het bericht Norm voor het uitvoeren van nader onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging herzien op de website van NEN.