Ontwerp-Koninklijk Besluit Omgevingswet met invoeringsdatum 1 januari 2023 naar beide Kamers

Gepubliceerd 25 februari 2022

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, 1 januari 2023, aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze datum biedt alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer tijd voor het inregelen en oefenen met nieuwe systemen en de nieuwe manier van werken van de wet.

adsmo

Verantwoorde invoering

Minister De Jonge, de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), het IPO en de Unie van Waterschappen hebben vandaag, 24 februari, gesproken over de stand van zaken van de Omgevingswet en de inwerkingtredingsdatum bepaald op 1 januari 2023. Alle betrokken partijen staan achter de samenhangende aanpak van de wet en zetten zich in voor een verantwoorde invoering. Tijdens het Bestuurlijke Overleg op 27 januari jl. kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om verder te werken aan de stabiliteit van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. En om werkprocessen in te regelen en hiermee te oefenen. Dat gebeurt aan de hand van een aangescherpte planning. De adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing zijn hier nauw bij betrokken. Zo wordt de gehele digitale keten 3 maanden indringend getest en is er daarna nog een half jaar om met de noodzakelijke functionaliteiten te oefenen en deze in te regelen.

Minister De Jonge: 'We staan voor grote ruimtelijke opgaven. Het bouwen van nieuwe woningen, het verbeteren van de energievoorzieningen, het beheren van de natuur en economische bedrijvigheid. Om de schaarse ruimte goed in te richten, is er meer regie en meer samenhang nodig. De Omgevingswet biedt die mogelijkheid. Maar moet wel zorgvuldig worden ingevoerd om te voorkomen dat de dienstverlening aan inwoners en bedrijven in het geding komt en gebiedsontwikkeling ongehinderd doorgang kan vinden. Daarom moet er in de praktijk voldoende ruimte en tijd zijn om te oefenen met het nieuwe digitale systeem. Door de datum van 1 januari 2023 te hanteren kan de wet verantwoord worden ingevoerd en is er duidelijkheid voor alle betrokken partijen.'

Belang van de Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving en zorgt voor 1 digitaal loket dat het makkelijker maakt vergunningen aan te vragen en sneller inzichtelijk maakt welke regelgeving wanneer van toepassing is.

Belangrijk startmoment

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een belangrijk startmoment. Vanaf dan wordt de wet in de praktijk toegepast. Ook na de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2023 is er nog veel werk aan de winkel en kunnen onvolkomenheden niet worden uitgesloten. Het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht en het DSO-stelsel worden ook na inwerkingtreding verder ontwikkeld en gemonitord om de doelen van de wet te halen en de beoogde veranderingen door te voeren.

Bron: aandeslagmetdeomgevingswet.nl