Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 gepubliceerd in Staatsblad

Gepubliceerd 9 mei 2022

Het Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 is op 5 mei 2022 gepubliceerd in het Staatsblad. Dit eerste Verzamelbesluit bevat onder andere juridisch-technische reparaties van kleine onvolkomenheden en gaat tegelijk met de Omgevingswet in werking.

Vooral reparaties

Het Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 bevat technische wijzigingen in met name de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Omgevingsbesluit. Ook is andere regelgeving zoals het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publieksrechtelijke beperkingen (Wkpb)aangepast. Daarbij gaat het om juridisch-technische reparaties van onvolkomenheden van niet-beleidsmatige aard.

Daarnaast bevat dit Verzamelbesluit wijzigingen aan de bruidsschat. Dit betekent dat gemeenten en waterschappen deze wijzigingen van de bruidsschat niet meer zelf hoeven door te voeren.

Ook wijzigingen voor bodem

Ook voor het onderwerp bodem zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Ook hierbij gaat het om reparaties en niet om beleidsmatige wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen voor het onderwerp bodem zijn hier op een rij gezet:

  • Herstel van de bevoegdheidsverdeling voor de activiteiten opslaan en toepassen in een oppervlaktewaterlichaam. Hiermee blijft de waterbeheerder, net zoals in het huidige Bbk, het enige bevoegd gezag voor deze regels.
  • Herstel van kleine foutjes in het Bal en het Bkl, waaronder het niet hoeven te overleggen van een afleverbon bij de aan te leveren gegevens en bescheiden bij het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. De afleverbon is immers voorafgaand aan een toepassing nog niet beschikbaar. Ook is een per abuis te ruim gestelde uitzondering voor het te behalen energierendement van een gesloten bodemenergiesysteem hersteld. Daarnaast is het begrip voor diepe plas aangepast en het begrip milieuverklaring bodemkwaliteit toegevoegd.
  • Via een wijziging van het Aanwijzingsbesluit Wkpb is geregeld dat twee categorieën beperkingenbesluiten aangewezen blijven en dus beschikbaar blijven in het beperkingenregister. Het gaat om:
    • Besluiten «ernst en geen spoed» waar op grond van het vierde lid van artikel 37 Wbb ook maatregelen of gebruiksbeperkingen zijn opgenomen. De maatregelen en gebruiksbeperkingen vallen immers ook onder het overgangsrecht uit de Aanvullingswet bodem Omgevingswet.
    • Overige besluiten «ernst en geen spoed» die relevant blijven omdat het tijdelijk deel van het omgevingsplan naar deze locaties verwijst voor het toepassingsgebied van deze regels. Het gaat om de paragrafen 22.3.7.2 (kleinschalig graven boven de interventiewaarde) en 22.3.7.3 (activiteiten op locaties ernst-geen spoed) uit de bruidsschat omgevingsplan
  • Wijziging van het Besluit Basisregistratie Ondergrond (Bro) en het Invoeringsbesluit Omgevingswet voor het aanwijzen van registratieobjecten per 1 juli 2022. Door het uitstel van de inwerkingtreding van de Ow bleek het nodig om de verwijzingen naar de huidige regelgeving op te nemen.
  • Wijziging van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), waarmee een paar kleine foutjes zijn hersteld, een definitie voor het begrip milieuverklaring bodemkwaliteit is toegevoegd. Daarnaast is een fout in het overgangsrecht voor de aanwijzing van bodemfunctieklassen hersteld.

Bron: aandeslagmetdeomgevingswet.nl