Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 gepubliceerd in Staatsblad

Gepubliceerd 15 september 2023

Het Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 is op 15 september gepubliceerd in het Staatsblad. Dit Verzamelbesluit bevat een aantal reparaties van onvolkomenheden in de AMvB’s bij de Omgevingswet. Het treedt tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking.

Het Verzamelbesluit bevat technische wijzigingen in met name de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) bij de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Daarbij gaat het om juridisch-technische reparaties van onvolkomenheden van niet-beleidsmatige aard.

Wijzigingen voor bodem

In het Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 zitten ook een aantal wijzigingen die te maken hebben met het onderwerp bodem:

  • Paragraaf 5.2.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) gaat over eindonderzoek en eventueel herstel van de bodemkwaliteit na beëindiging van een (milieubelastende) activiteit. Omdat sommige activiteiten ook kunnen plaatsvinden in een oppervlaktewaterlichaam, is deze paragraaf daarop aangepast. Zo is verwezen naar de relevante NEN normen voor waterbodemonderzoek.
  • In het Besluit activiteiten leefomgeving zijn bij een aantal milieubelastende activiteiten kleine juridisch-technische fouten hersteld.
  • Er zijn ook wijzigingen doorgevoerd in andere regelgeving, waaronder het Besluit bodemkwaliteit, het aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheids publieksrechtelijke beperkingen en het Besluit Basisregistratie ondergrond. Het gaat vooral om juridisch-technische wijzigingen.

iplo logo

Dit Verzamelbesluit bevat de laatste omvangrijke aanpassing in de AMvB’s in aanloop naar de inwerkingtreding op 1 januari 2024.

Meer informatie

Verzamelbesluit Omgevingswet 2023

Bron: www.iplo.nl