Verzamelbrief bodem en ondergrond juli 2023

Gepubliceerd 10 juli 2023

Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 6 juli 2023 met een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over diverse onderwerpen op het gebied van bodem en ondergrond. De verzamelbrief bodem en ondergrond gaat onder andere over het verondiepen van diepe plassen, niet genormeerde stoffen, microplastics en het versterken van het kwalibo-stelsel.

De brief gaat over de volgende onderwerpen:

Diepe plassen: voortgang acties en milieuhygiënisch toetsingskader

De brief laat de voortgang zien van de acties die naar aanleiding van een eerdere herijking van het diepe plassen-beleid in gang zijn gezet. Zo is gestart met het maken van een ‘kennisdocument’ en het inrichten van een ‘community of practice’ om ervaring op te doen met de nieuwe regels onder de Omgevingswet. Ook heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) gesproken met de provincies en met de sector. Verder is onderzoek gedaan naar burgerparticipatie om na te gaan wat voor omwonenden belangrijke aandachtspunten zijn bij een voorgenomen verondieping.

In de brief staat verder dat het in 2015 voorgestelde nieuwe ‘Milieuhygiënisch Toetsingskader’ (MHT) voor het toepassen van grond of baggerspecie in diepe plassen, niet wordt ingevoerd omdat met de komst van de Omgevingswet al de benodigde aanscherpingen voor het verondiepen worden ingevoerd.

Handelingskader PFAS

Het ministerie van I&W bekijkt samen met andere overheden naar de mogelijkheid om de normen uit het Handelingskader PFAS in regelgeving op te nemen. Dit blijkt complex te zijn en gaat langer duren dan verwacht.

Microplastics in de bodem

Microplastics komen steeds meer voor in ons milieu en daarmee ook in de bodem. Het RIVM doet momenteel een nieuwe studie naar de belangrijkste bronnen en emissies van microplastics. Ook wordt een monitoringstraject verkend. Tot slot heeft de Europese Commissie beleid aangekondigd om te voorkomen dat microplastics onbedoeld in het milieu terecht komen.

Versterking stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer

De brief laat de voortgang zien van de maatregelen die zijn genomen binnen het verbetertraject voor de versterking van het Kwalibo-stelsel en beschrijft de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen binnen het Kwalibo-stelsel.

Overige onderwerpen

Andere onderwerpen die in de brief voorkomen zijn:

  • Industriezand en grindwinning
  • Toepassing staalslakken bij een stortplaats bij Eerbeek

(bron: Verzamelbrief bodem en ondergrond)