Bestuurdersagenda

Achtergrond

In de informele bestuurdersoverleggen heeft men afgesproken verder te werken aan een agenda die een impuls aan de ondergrond geeft. De bestuurders vinden deze impuls nodig om werkwijzen, regels en budgetten aan te laten sluiten bij de kansen voor duurzaam gebruik van de ondergrond. Centrale vraag was: “Wat zet de ondergrond op de politieke en maatschappelijke agenda?”. Deze vraag leidde tot de afspraak om te komen tot een bestuurlijke agenda. Met als doel om de ondergrond op de agenda te krijgen en te houden, aan te geven hoe de ondergrond is gekoppeld aan maatschappelijke opgaven en wat nodig is om dit waar te maken. Een voorzet hiervan is gegeven in het “Keizerkroonmanifest”.

Bestuurdersagenda

Schatgraven in de ondergrond (pdf, 544 kB)” heet de agenda. Die titel is bewust gekozen. De bestuurders constateren dat er in de afgelopen decennia veel is geïnvesteerd in de kwaliteit van de ondergrond, met name door de aanpak van ernstige bodemverontreinigingen. Ze constateren echter ook dat een onverantwoord beheer en gebruik van de ondergrond veel geld kan gaan kosten en dat er daarnaast veel kansen onbenut blijven om baten te genereren. Met de agenda doen zij een beroep op zowel hun collega’s, de rijksoverheid als private partijen om het beleid ten aanzien van het gebruik van de ondergrond te moderniseren. De bestuurders waar het om gaat, is een groep van 15 gedeputeerden, wethouders en dijkgraven, met uiteenlopende politieke achtergrond, die de laatste twee jaar een paar keer bijeen zijn geweest om hierover na te denken. Die bijeenkomsten zijn georganiseerd door het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid.

Vervolg

De bestuurders hebben met elkaar afgesproken om de informele bijeenkomsten voort te zetten. De voortgang van de beoogde impuls aangegeven in de bestuursagenda is onderwerp van gesprek in de vervolg bijeenkomsten.

Bijlagen