Handleiding BOEG: 'BOdemEnergie en Grondwaterverontreiniging, het ijs gebroken', 6 april 2010

Handleiding BOEG is geschreven in reactie op de vraag vanuit zowel de markt als de overheid om toepassingsmogelijkheden voor bodemenergie te vergroten, specifiek op verontreinigde locaties. Doelgroep voor handleiding BOEG zijn degenen die een afweging maken wat de potentie is van bodemenergie in een verontreinigd gebied (meestal de adviseurs van een projectontwikkelaar) en de overheden en beleidsontwikkelaars.
Handleiding BOEG schept helderheid in de te bewandelen wegen om WKO te realiseren in en nabij verontreinigd grondwater vanuit zowel juridisch, technisch en organisatorisch oogpunt. Daarvoor geeft BOEG allereerst de noodzakelijke basisinformatie over WKO en verontreinigingen, en voorziet in inhoudelijke conceptoplossingen. Cruciaal voor het tot stand komen van een WKO op een verontreinigde locatie is een goede samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen. Vooral het afstemmen van het belang van de initiatiefnemer WKO en de “eigenaar” van de bodemverontreiniging speelt een cruciale rol.
Een WKO die invloed uitoefent op verontreiniging kan vanzelfsprekend alleen worden gerealiseerd als de belangen van de eigenaar niet worden geschaad. Daarnaast is overleg nodig met meerdere Bevoegde Gezagen.
BOEG definieert een vijftal procesfasen onderscheiden die kunnen dienen als leidraad om het overleg en het keuzeproces tussen de betrokken partijen te faciliteren en te vergemakkelijken. De afwegingssystematiek voor bodemenergieconcepten (variërend van „meest energiegunstige variant‟ tot „Wbb-gestuurde variant‟ en „alternatieve vorm van (duurzame) energie‟) is gebaseerd op ROSA1. De afwegingsaspecten die in BOEG gehanteerd worden zijn breder opgezet en benaderen de keuze vanuit een meer integrale scope. Daarnaast geeft BOEG een stimulans door helder het overheidsstandpunt te schetsen en de subsidiemogelijkheden die worden geboden door Agentschap NL. Tenslotte gaat de introductie van deze handleiding gepaard met actieve kennisoverdracht in de vorm van workshops en trainingen.