Activiteitenbesluit (bodemaspecten)

nrb stap3 deel3

Het activiteitenbesluit en de daarbij behorende regeling is de opvolger van een groot aantal AMvB’s (waaronder het Besluit Opslag in Ondergrondse Tanks). In het Activiteitenbesluitstaan algemene regels voor verschillende milieuaspecten, zoals geluid, bodem, lucht en afvalwater. Bodembedreigende activiteiten worden beoordeeld overeenkomstig de systematiek van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Uit te voeren werkzaamheden als nemen van bodemmonsters, keuren van vloeren, inspectie van ondergrondse tanks, en dergelijke mogen sinds 1 januari 2008 alleen nog worden uitgevoerd door gecertificeerde en erkende bedrijven.

De komst van het Activiteitenbesluit zorgt voor een aantal belangrijke wijzigingen, op het gebied van bodembescherming. Het preventieve bodembeschermingbeleid is bij de vorming van het Activiteitenbesluit als algemeen uitgangspunt genomen. De bron- en effectgerichte aanpak staat centraal bij de vormgeving van de bodembeschermingartikelen in het Activiteitenbesluit. Dit voorkomt bodemverontreiniging en -aantasting zoveel als redelijkerwijs mogelijk is.

In het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling zijn verplichte combinaties van voorzieningen en maatregelen opgenomen. Dit maakt het risico op het veroorzaken van bodemverontreiniging bij het uitvoeren van bodembedreigende activiteiten verwaarloosbaar.

Het Activiteitenbesluit bevat regels voor:

  • het inspecteren van vloeistofdichte vloeren en verhardingen
  • het uitvoeren van bodemonderzoek
  • beheermaatregelen.

De vereiste combinatie van voorzieningen- en maatregelen is per activiteit bepaald op basis van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).

In bestaande situaties is het niet altijd mogelijk tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Soms kan dan, na instemming van het bevoegde gezag, een aanvaardbaar bodemrisico worden bereikt.

Meer informatie