Midterm review 2011

Voor u ligt de rapportage van de midterm review van het convenant bodemontwikkelingsbeleid (hierna convenant). De midterm review geeft zicht op de voortgang van het behalen van de ambities of doelen van het convenant. Die voortgang wordt bepaald aan de hand van de voortgang van de projecten die door het uitvoeringsprogramma van het convenant worden
uitgevoerd. Op basis van het zicht op de voortgang wordt:

  • Op projectniveau bepaald in hoeverre er aanleiding is om de aanpak van de projecten bij te stellen;
  • Op convenantsniveau bepaald in hoeverre er aanleiding is om afspraken uit het convenant te wijzigen of aan te vullen.

Deze rapportage is opgesteld door het UP-team en afgestemd met leden van de projectgroepen en WEB (gemeenten) en BOOG (provincies). Ook is de rapportage voor commentaar voorgelegd aan de Unie van Waterschappen. In het programmateam van 22 september 2011 en de stuurgroep van 12 oktober 2011 zijn de uitkomsten en (concept)conclusies op hoofdlijnen gedeeld.