Kennisontwikkeling internationaal

Beleid voor bodem en ondergrond wordt met de Omgevingswet verder gedecentraliseerd. Daarmee wordt ook de ontwikkeling en borging van kennis van bodem en ondergrond, waarmee beleidskeuzes kunnen worden onderbouwd, steeds meer een verantwoordelijkheid van decentrale overheden.

In het uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond (UP) richten de gezamenlijke overheden zich op het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond, decentraal vormgegeven. Het UP heeft aan het DSP gevraagd om de internationale dimensie toe te voegen aan de Nederlandse onderzoeksagenda bodem en ondergrond.

In het Dutch Soil Platform (DSP) werken kennisinstellingen (Deltares, RIVM, TNO, WEnR) samen met betrokken departementen (IenW, LNV), RWS (Rijkswaterstaat) en het PBL aan de articulatie van beleidsvragen en onderzoeksvragen en de afstemming van vraag naar en aanbod van strategisch en toegepast beleidsondersteunend onderzoek van bodem (inclusief waterbodem), grondwater en ondergrond in Nederland. DSP ondersteunt de formulering van een samenhangende visie op het onderzoek in een brede maatschappelijke context. Een gezamenlijke nationale onderzoekagenda voor bodem en ondergrond is het uitgangspunt.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond