Natuurlijke lozing van verontreinigd grondwater

In 1998 is door waterkwaliteitsbeheerders (Wvo) en provincies (Wbb) een kader vastgesteld voor het afwegen van NLO (natuurlijke lozing oppervlaktewater) als saneringsoplossing voor grondwaterverontreinigingen (rapportage Nobis-98-1-26 Natuurlijke Lozing Oppervlaktewater (NLO) uit 1998). In is een herziene handreiking opgesteld en een aanvulling  voor de afstemming met waterschappen, casuïstiek met regionale wateren en een uitwerking van de processen.

De waterkwaliteitsbeheerders vragen zich af of de systematiek die in 1998 is vastgesteld nog voldoet, gezien de afwijkingen in de uitvoeringspraktijk en de veranderende wetgeving rondom zeer zorgwekkende stoffen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom aan Tauw gevraagd om:
• NLO afwegingen uit 1998 kritisch te beschouwen en te toetsen of deze werkwijze past binnen de huidige wettelijke kaders

• Zo nodig een herzien afwegingskader op te stellen

Hiervoor is een handreiking opgesteld en een aanvulling voor de afstemming met waterschappen, casuïstiek met regionale wateren en een uitwerking van de processen.

De handreiking heeft een conceptstatus omdat het nog bestuurlijk moet worden vastgesteld.