Steeds meer kansen voor de inzet van Natuurlijk Kapitaal

Gepubliceerd 13 februari 2017

Sweco heeft, in opdracht van Rijkswaterstaat, in 2016 een inventarisatie gedaan van succesvolle toepassingen van de Ecosysteemdienstenbenadering in projecten en beleid. Uit interviews met gemeenten en omgevingsdiensten blijkt dat deze kernboodschap breed wordt gedragen en er veel interesse is om hierover kennis te delen en verder te ontwikkelen.

Sinds 2000 is er wereldwijd sprake van hernieuwde belangstelling voor de Ecosysteemdienstenbenadering, oftewel de inzet van Natuurlijk kapitaal. Deze is sterk gelinkt aan een aantal actuele zaken die een blijvende trend vormen zoals duurzaamheid, energiebesparing, recycling en milieuefficiëntie. De Ecosysteemdienstenbenadering (ESD-benadering) gaat over de inzet van het natuurlijk systeem om diensten te leveren aan de maatschappij. Voorbeelden van ecosysteemdiensten zijn: voedselgewassen, drinkwaterwinning, bestuiving, draagkracht, bescherming tegen hoogwater, waterberging en aantrekkelijke landschappen voor recreatie.

De kern van de ESD-benadering is “het nuttig gebruiken van het natuurlijk systeem voor een duurzame inrichting en beheer van gebieden”. Het bewust benutten van deze diensten zonder het natuurlijk systeem uit te putten draagt bij aan meer duurzaamheid.

Succesfactoren

Er lijken zes succesfactoren te zijn om zelf actief met de benadering aan de slag te gaan:

  1. Maak gebruik van inspirerende voorbeelden
  2. Haak aan bij thema’s waarvoor urgentie bestaat
  3. Niet te strak vasthouden aan de term ecosysteemdiensten
  4. Gebruik de komst van de Omgevingswet
  5. Zet de juiste mensen in
  6. Gewoon doen

Lees meer hierover in het rapport Groeiende potentie toepassing Ecosysteemdiensten-benadering (pdf, 708 kB).